SZKOLENIE – Prawo zamówień publicznych w świetle nowelizacji z 2016 r. – Zakopane – 22–25 maja 2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 22–25 maja 2017 r. w hotelu „Belvedere” w Zakopanem.

Przedmiot szkolenia obejmuje przedstawienie aktualnie obowiązujących regulacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w świetle zmian tej ustawy wprowadzonych w roku 2016. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną poszczególne etapy procesu zamówieniowego, począwszy od planowania zamówień, poprzez proces przygotowawczy, szacowanie wartości zamówienia, wybór trybu postępowania i opracowywanie dokumentów przetargowych, aż do prezentacji poszczególnych trybów postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Szkolenie zakończone zostanie blokiem poświęcony środkom zaskarżenia. W ramach szkolenia zasygnalizowany zostanie problem informatyzacji zamówień publicznych, planowany na rok 2018. Szkolenie prowadzone będzie przez pryzmat potrzeb zarówno zamawiających jak i wykonawców. Poszczególne zagadnienia prezentowane będą z dwóch rożnych punktów widzenia – tego na co powinni zwracać uwagę zamawiający, jak i tego na co winni zważać wykonawcy jako uczestnicy postępowania.

dr Wojciech Kaliński radca prawny, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

22 maja 2017 r.

Od 1600 przyjazd,  zakwaterowanie

1800- 2000 kolacja

23  maja 2017 r.

 • Plany i planowanie zamówień
 • Dzielenie i łączenie zamówień
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Definiowanie zamówienia i jego przedmiotu
 • Zamówienia wspólne i centralni zamawiający
 • Organizacja procesu udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego – komisja przetargowa i inne
 • Przegląd trybów postępowania o udzielenie zamówienia
 • Podobieństwa i różnice między trybami postępowań
 • Zalety i wady poszczególnych trybów
 • Zamówienia z wolnej ręki
 • System kwalifikowania Wykonawców

24  maja 2017 r.

 • JEDZ i zasady jego wypełnienia
 • Kto winien sporządzić JEDZ
 • Odpowiednik JEDZ w małych postępowaniach.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Zasady uzupełniania dokumentów
 • Udostępnianie zasobów i sposób jego dokumentowania
 • Pytania i wyjaśnienia SIWZ
 • Wyjaśnienia ofert i dokumentów
 • Licytacja elektroniczna
 • Rozstrzygnięcie postępowania
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Przesłanki i zasady zmiany umów.

25  maja 2017 r.

 • Postępowanie odwoławcze przed KIO.
 • Zaskarżanie zamówień podprogowych
 • Skargi do Sądu Okręgowego

1215-1300  – wymeldowanie z hotelu

1300          – obiad, wyjazd z ośrodka

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.
Ilość punktów przyznawanych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych: 40 pkt.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

1490 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej).
1890 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
 840 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych).
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Zakopane, Maj 2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005 

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

 

Udostępnij na: