SZKOLENIE – Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne – sSR Marcin Krawczyk – 24.01.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 24 stycznia 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie pełnomocników profesjonalnych z całkowicie nowymi i obszernymi regulacjami prawnymi  w postaci  ustawy „Prawo upadłościowe” oraz ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”  obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. a także przedstawienie praktycznych problemów w stosowaniu nowych przepisów.

Marcin Krawczyk – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych; Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100         Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 • Przesłanki do ogłoszenia upadłości
 • Ciężar dowodowy
 • Postępowanie zabezpieczające

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300      Postępowanie upadłościowe

 • Lista wierzytelności
 • Plan podziału
 • Procedura likwidacji majątku

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500    Postępowania restrukturyzacyjne oraz postępowanie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej   (art.373 p. u)

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne
 • Postępowaniu o orzeczenie zakazu określonego w art. 373 p. u. po nowelizacji

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://ro.oirp.waw.pl

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 24-01-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116 lub 162.

Udostępnij na: