SZKOLENIE – Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 3.03.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 3.03.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przybliżenie nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 roku ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz innych niektórych innych ustaw regulacji obowiązującej w zasadniczej części od dnia 24 marca 2020 roku oraz przedstawienie wybranych  praktycznych problemów w stosowaniu  niektórych przepisów  ustaw w brzmieniu obowiązującym po  zmianach.

Marcin Krawczyk – radca prawny, były sędzia, praktyk posiadający piętnastoletnie doświadczenie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako asesor i sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, orzekający w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, którego w latach 2007-2015 był przewodniczącym. W latach 2015-2018 Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. W ramach delegacji, orzekał również w procesach gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Radca prawny Marcin Krawczyk jest także praktykiem o wieloletnim doświadczeniu naukowym i dydaktycznym jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także jest autorem publikacji naukowych. Mec. Marcin Krawczyk był też członkiem Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, którego efektem było przygotowanie obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i wprowadzenia nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz przez wiele lat członkiem komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencje syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości  zgodnie z przepisami obowiązującymi od 24 marca 2020 r.

 • Postępowanie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 • Przygotowana likwidacja (pre-pack).

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Postępowanie upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

 • Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta),
  a postępowanie upadłościowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • Status referendarza sądowego;
 • Zgłoszenie wierzytelności; lista wierzytelności; tryb zaskarżania;
 • Inne wybrane zmiany w ustawie prawo upadłościowe.

1300-1330 lunch

1330-1500 Omówienie wybranych zmian w ustawach:

 • prawo restrukturyzacyjne;
 • kodeks postępowania cywilnego;
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 3.03.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: