SZKOLENIE – Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 09.04.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 09.04.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przybliżenie ustawy o prawo upadłościowe i ustawy o prawo restrukturyzacyjne, regulacji obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku oraz przede wszystkim przedstawienie wybranych  praktycznych problemów w stosowaniu  niektórych przepisów  ustaw przez uczestnika postępowania i jego pełnomocnika.

Marcin Krawczyk – radca prawny, były sędzia, praktyk posiadający piętnastoletnie doświadczenie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako asesor i sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, orzekający w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, którego w latach 2007-2015 był przewodniczącym. W latach 2015-2018 Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. W ramach delegacji, orzekał również w procesach gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Radca prawny Marcin Krawczyk jest także praktykiem o wieloletnim doświadczeniu naukowym i dydaktycznym jako wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnychw Warszawie, a także jest autorem publikacji naukowych. Mec. Krawczyk był też członkiem Zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, którego efektem było przygotowanie obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i wprowadzenia nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego.  Był też  przez wiele lat członkiem komisji egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencje syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Przyspieszone postępowania układowe  a przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym

  • Układ częściowy w ramach przyspieszonego postępowania układowego:
  • zakres układu częściowego
  • kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym
  • Sytuacja wierzyciela hipotecznego objętego układem częściowym
  • Obowiązki nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym

1100-1115 przerwa kawowa 

1115-1300

  • Zbycie składników majątku dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
  • zbycie w trybie art. 323 ust. 1 i ust. 5. – różnice, skutki
  • Likwidacja ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym w postępowaniu upadłościowym

1300-1330 lunch

1330-1500  Czynności prawne bezskuteczne w stosunku do masy upadłości

  • 127 i 128 prawa upadłościowego – uwagi praktyczne
  • Skutki bezskuteczności – art. 134 prawa upadłościowego

Przegląd orzecznictwa  w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 09.04.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: