SZKOLENIE – Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 05.06.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 05.06.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

Celem szkolenia jest przybliżenie ustawy o prawo upadłościowe i ustawy o prawo restrukturyzacyjne, regulacji obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku oraz przede wszystkim przedstawienie wybranych  praktycznych problemów w stosowaniu nowych przepisów przez uczestnika postępowania i jego pełnomocnika.

Marcin Krawczyk – sędzia sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 • Przygotowana likwidacja (tzw. prea-pack). rodzaje, skutki
 • Środki zaskarżenia
 • Przesłanki pozytywne i negatywne do ogłoszenia upadłości ,,konsumenta”

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300  Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

 • Plan spłaty
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty
 • Środki zaskarżenia
 • Brak zgłoszeń wierzytelności – skutki
 • Planowane zmiany w przepisach dotyczących ,,upadłości konsumenckiej”
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe (art.145 p.u)

1300-1330 Lunch

1330-1500  Postępowania restrukturyzacyjne

 • Głosowanie nad układem (większość kapitałowa, większość osobowa)
 • Zaskarżanie uchwał Rady Wierzycieli

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 05.06.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: