SZKOLENIE: Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności – 09.12.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 9 grudnia 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

Tematem szkolenia będą wybrane, aktualne i praktyczne problemy pojawiające się w konfrontacji obecnego kształtu regulacji prawnoautorskich, ich klasycznej interpretacji, linii orzeczniczych oraz – z drugiej strony – nowych form tworzenia oraz eksploatacji dzieł twórczych. W ramach poszczególnych części odnoszących się odpowiednio do sfery podmiotowej, przedmiotowej, treści uprawnień autorskich i ich ograniczeń, wskazane zostaną propozycje doktrynalne (zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda) zmierzające do reinterpretacji lub wręcz zmiany istniejących regulacji w celu ich adaptacji do wyzwań współczesności. Omówione zostaną również przykłady orzecznictwa mogącego wytyczać nowy kierunek interpretacji odpowiednich pojęć i instytucji prawa autorskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 rejestracja uczestników

10.00–11.30 „A” jak „Autor”, czyli współczesne metody twórcze a problem podmiotu uprawnionego

 • Postmodernizm a prawo autorskie – granice monopolu, domena publiczna, „CC0”
 • Skutki wykorzystania we własnej twórczości cudzych utworów lub ich części
 • Nowe zjawiska internetowe – linking, framing
 • Utwory osierocone – stan obecny, perspektywy

11.30–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.00 „B” jak „Bez granic”, czyli globalny dostęp dom utworów a terytorialność prawa autorskiego

 • Prawo międzynarodowe prywatne a prawo autorskie – przegląd regulacji, ich zakres i zasady stosowania
 • Reguły rządzące ustaleniem prawa właściwego dla statutu autorskiego
 • Sposób ustalenia i zakres właściwości prawa w umowach autorskich (statut obligacyjny)
 • Niebanalny problem miejsca korzystania z utworu (m.in. Cloud computing)
 • Klauzule prorogacyjne w umowach autorskich – regulacje prawne i praktyka

13.00–13.30 lunch

13.30–15.00 „C” jak „Cyfrowy egzemplarz”, czyli próba redefinicji podstawowych pojęć prawa autorskiego.

 • Brak corpus mechanicum – cecha eksploatacji efektów współczesnej działalności twórczej
 • Egzemplarz utworu a jego kopia – relacja pojęć na gruncie orzecznictwa TS UE i wpływ na prawo polskie
 • Czym obecnie jest „wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu” (art. 51 pr. aut.) ?
 • Kiedy więc dojdzie do tzw. „wyczerpania prawa” ? – przepisy, orzecznictwo, praktyczne konsekwencje

15.00–15.15 przerwa kawowa

15.15–16.00 „D” jak „Dozwolony użytek”, czyli gdzie kończy się wolność w sieci.

 • Rozpowszechnienie utworu jako warunek dozwolonego użytku a nowe formy korzystania z utworów
 • Browsing, caching… czym tak naprawdę jest korzystanie z utworu?
 • Granica odpowiedzialności: kiedy dozwolony użytek staje się naruszeniem praw autorskich
 • Problematyka technicznych zabezpieczeń (Digital Rights Management)

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 09–12–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: