SZKOLENIE – Prawo autorskie – 21.05.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 21.05.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki związanej z konstruowaniem umów z zakresu praw autorskich i pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wynikającej z rodzaju utworu będącego przedmiotem umowy. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione odmienności wynikające z poszczególnych kategorii utworów oraz korzystania z nich na właściwych im polach eksploatacji. Omówione zostaną także kwestie związane z twórczością zależną. W zakres poruszanej tematyki wejdą także zagadnienia wynikające z ochrony praw osobistych twórców, a mające wpływ na treść odpowiednich postanowień umownych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w kontakcie z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz twórcami, wykonawcami, producentami lub podmiotami będącymi użytkownikami utworów, zarówno w zakresie praw autorskich, jak i praw pokrewnych.

Adam Pacuski – radca prawny, przez wiele lat był zatrudniony w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS jako manager. Równolegle prowadzi kancelarię. W związku z powyższymi zajęciami zdobył wiele doświadczeń z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, w tym również w zakresie konstruowania różnego rodzaju umów obejmujących tę dziedzinę prawa. Posiada również szeroką wiedzę związaną ze specyfiką korzystania z poszczególnych kategorii utworów, a także praktycznymi aspektami wynikającymi z tych zagadnień, w tym ekonomicznymi uwarunkowaniami korzystania.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Zasady ochrony praw autorskich i pokrewnych w Polsce

 • Zasady wynikające z prawa międzynarodowego
 • Zasady wynikające z prawa krajowego
 • Utwory chronione w Polsce
 • Rola organizacji zbiorowego zarządzania i innych podmiotów

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe

 • Autorskie prawa osobiste – zasady ochrony
 • Autorskie prawa majątkowe – zasady ochrony
 • Prawa pokrewne – zasady ochrony
 • Rodzaje utworów:
 • Katalog utworów przewidziany przepisami prawa
 • Utwory nieprzewidziane przepisami
 • Pojęcie pola eksploatacji
 • Utwory zależne

1300-1330 lunch

1330-1500 Umowy w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych

 • Umowy przeniesienia praw
 • Umowy licencyjne:
 • Umowy w sferze organizacji zbiorowego zarządzania
 • Umowy z innymi podmiotami uprawnionymi
 • Zasady konstrukcji umów w zakresie praw autorskich i pokrewnych;
 • Specyfika i skutki prawne niektórych postanowień umownych;
 • Wspólność praw majątkowych – zasady rozstrzygania konfliktów
 • Roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich:
 • Roszczenia odszkodowawcze i in.
 • Roszczenia informacyjne
 • Przepisy karne
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.05.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: