SZKOLENIE – Praktyczne aspekty związane z konstruowaniem pism procesowych z zakresu prawa pracy – 24.04.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 24.04.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

Przedmiotem szkolenia będzie konstruowanie pism procesowych w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy (w szerokim tego słowa rozumieniu), (problemy i trudności praktyczne: wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu), ze  szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych z zakresu mobbingu (postępowanie dowodowe), naruszenia dóbr osobistych, odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, odszkodowania z zakazu konkurencji oraz spraw z  ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych (sprawy sądowe związane z tzw. kontrolą ważności umów o pracę przez ZUS).

sSO Monika Rosłan-Karasińska, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, Orzeka od 2006 r. najpierw w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie, od 02.2016 r. w SO. Pełniła funkcję Zastępcy i Przewodniczącej Wydziału. Posiada tytuł naukowy dr nauk prawnych, rozprawa doktorska „Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących”.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900930  Rejestracja uczestników

9301100 SESJA I

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy – pozwy ewentualne problemy praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu mobbingu, naruszenia dóbr osobistych, naruszenia zasady równego traktowania (postępowanie dowodowe).

11001115 Przerwa kawowa

11151300 SESJA II

cd. Pisma procesowe z zakresu prawa pracy – pozwy ewentualne problemy praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu zwolnień grupowych, procedury, ciężaru dowodu, spraw sądowych z zakazu konkurencji.

13001330 Lunch

13301500 SESJA III

cd. pism procesowych – Postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych (sprawy sądowe związane z tzw. kontrolą ważności umów o pracę przez ZUS).

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom zaawansowany – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową /średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 24.04.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: