SZKOLENIE – Praktyczne aspekty ubiegania się o zamówienie publiczne oraz najczęściej popełniane błędy – z uwzględnieniem elektronizacji zamówień – 25.02.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 25.02.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz elektronizacji zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się w jak w praktyce stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, zapoznają się z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, a także z najczęściej popełnianymi błędami.

dr Robert Siwik – radca prawny, doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego, pracownik naukowy (adiunkt) Zakładu Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie. Ekspert prawa zamówień publicznych. Biegły sądowy w dziedzinie zamówienia publiczne w kilkunastu okręgach sądowych. Wykładowca akademicki i na studiach podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Od 2017 r. członek zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Przewodniczący Grupy Legislacyjnej stowarzyszenia. Od 2014 r. przewodniczy komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. W latach 2010 – 2013 Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej– „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – zajął 8. miejsce w rankingu 30 prawników przed 35 rokiem życia. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książki „Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia” (Warszawa 2019).

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   Zasady ubiegania się o zamówienie, weryfikacja ofert konkurentów

  • Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich spełniania oraz dokumentowania – przykłady konstruowania warunków oraz ich podważania/ zaskarżania przed KIO
  • Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ)
  • Utajnienie / odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w najnowszej praktyce orzeczniczej KIO

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Wybór najkorzystniejszej oferty

  • Opis przedmiotu zamówienia preferujący konkretnego wykonawcę (producenta) – jak z nim walczyć?
  • Wybrane przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty w świetle najnowszego orzecznictwa
  • Problematyka rażąco niskiej ceny – prawidłowa procedura wyjaśniania i weryfikacji ceny oferty/ konstruowania wyjaśnień

1300-1330 lunch

1330-1500 Umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  • Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego
  • Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne

Odwołanie do kio

  • Kiedy warto się odwoływać? Jak ocenić szanse powodzenia odwołania? Jak przygotować się do rozprawy przed KIO oraz jakich błędów nie popełniać

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 25.02.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: