SZKOLENIE – Praktyczne aspekty prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych dotyczących trybu rozpoznawania spraw cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych – r.pr. Dominik Wajda – 14.03.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 14 marca 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Szkolenie ma przybliżyć uczestnikom najistotniejsze – z perspektywy wykonywania zawodu radcy prawnego – zagadnienia związane z problematyką prawa ubezpieczeń społecznych. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie proceduralne, w tym na omówienie najczęstszych błędów, jakie popełniają profesjonalni pełnomocnicy procesowi występujący w postępowaniach cywilnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Analiza odrębności proceduralnych charakterystycznych dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych w tym przedmiocie (m.in. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw). W szkoleniu zostanie wykorzystany najnowszy dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego odnoszący się do tytułowej problematyki.

Dominik Wajda – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorców. Od 2005 r. zatrudniony w Sądzie Najwyższym, początkowo w charakterze asystenta sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a od 2016 r. na stanowisku specjalisty ds. orzecznictwa – członka Biura Studiów i Analiz. Jako wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi dla aplikantów radcowskich zajęcia warsztatowe z przedmiotu „Prawo ubezpieczeń społecznych”. Autor i współautor kilku publikacji książkowych oraz kilkudziesięciu elektronicznych z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100        Ogólna charakterystyka postępowania przed organem rentowym 

 • Pojęcie organu rentowego w znaczeniu materialnoprawnym i procesowym, kategoryzacja organów rentowych.
 • Materia będąca przedmiotem rozstrzygnięcia organu rentowego (przedmiot decyzji).
 • Tryb postępowania przed organem rentowym (sposoby wszczęcia postępowania, czynności procesowe, warianty zakończenia postępowania, decyzja – forma i treść).
 • Trwałość (wzruszalność) decyzji kończącej postępowanie przed organem rentowym.
 • Instrumenty prawne umożliwiające zewnętrzną kontrolę decyzji organu rentowego; autokontrola, droga sądowa (odwoławcza) – istota i cel.

1100-1115       –  przerwa kawowa

1115-1300          Odrębności proceduralne w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • Definicja sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (w ujęciu formalnoprawnym) – przykłady.
 • Problematyka ustalenia sądu rzeczowo i miejscowo właściwego do rozpoznania konkretnej sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Odwołanie jako środek prawny inicjujący postępowanie sądowe w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, najczęstsze błędy w konstruowaniu zarzutów i wniosków procesowych odwołania.
 • Strony postępowania – kwestia zdolności sądowej i procesowej; trudności w ustaleniu legitymacji procesowej na przykładzie konkretnych spraw.
 • Przebieg postępowania – czynności procesowe sądu; dopuszczalność (skuteczność) podejmowania przez strony czynności dyspozytywnych, problematyka polubownego zakończenia sporu sądowego.
 • Katalog środków dowodowych; sposoby formułowania wniosków dowodowych adekwatnych dla potrzeb wyjaśnienia okoliczności spornych w danej sprawie.
 • Rodzaje możliwych rozstrzygnięć kończących postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

1300-1330    –  LUNCH

1330-1500       Nadzwyczajne środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • Skarga kasacyjna – dopuszczalność; wymagania konstrukcyjne i formalne, możliwe trudności w ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia, formułowanie podstaw kasacyjnych oraz ich właściwe uzasadnianie.
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – istota, warunki formalne, prawidłowe formułowanie wniosków i podstaw skargowych.
 • Skarga o wznowienie postępowania – dopuszczalność; podstawy wznowienia, ustalenie sądu właściwego, prawidłowa konstrukcja wniosku o zwrot spełnionego świadczenia w następstwie wydania przez sąd orzekający w postępowaniu wznowionym wyroku kasatoryjnego (reformatoryjnego).

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 14-03-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew.116 lub 162.

Udostępnij na: