SZKOLENIE – Praktyczne aspekty dokonywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP – 25.04.2017 r. – szkolenie odwołane

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 25 kwietnia 2017 r. w godz. 9.30 – 15.00.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie radców prawnych z praktycznymi aspektami dokonywania zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP z uwagi na fakt, iż od wejścia w życie w dniu 30.11.2015 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, radcy prawni jako pełnomocnicy stron mają możliwość udziału przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W szczególności przedstawione zostaną praktyczne kwestie związane z możliwością dokonywania zgłoszeń różnych rodzajów znaków towarowych, formułowaniem opisów towarów i usług (w tym Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług – klasyfikacja nicejska) oraz opisów znaków słowno-graficznych i graficznych (w tym Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych – klasyfikacja wiedeńska), a także aspekty udzielania praw wspólnych na znaki towarowe, kwestie pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych, wnoszenia opłat i ustalanie ich wysokości. Omówione zostaną najczęstsze błędy, jakie popełniają profesjonalni pełnomocnicy procesowi występujący w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP.

Paweł Kurcman, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz rzecznik patentowy wpisany na listę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca dla aplikantów radcowskich i rzecznikowskich, jak również prowadzący wykłady dla radców prawnych i rzeczników patentowych.  Autor publikacji elektronicznych z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

Program szkolenia

900 – 930    Rejestracja uczestników

930 – 1015  Ogólna charakterystyka postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP 

 • Rola Urzędu Patentowego RP w procesie zgłaszania znaków towarowych.
 • Sposoby dokonywania zgłoszeń znaków towarowych (w formie elektronicznej i papierowej).
 • Definicja znaku towarowego i rodzaje znaków towarowych.
 • Omówienie rodzajów dokonywanych zgłoszeń znaków z uwzględnieniem różnic co do przedmiotów zgłoszeń: praw ochronnych na wspólne znaki towarowe, wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i wspólnych praw ochronnych na znaki towarowe.

1015 – 1100  Zasady dokonywania zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP – cz. 1

 • Określenie podmiotu zgłaszającego znak towarowy z uwzględnieniem różnych form organizacyjno-prawnych.
 • Omówienie zasad sporządzania opisów znaków towarowych z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Elementów Obrazowych Znaków Towarowych – klasyfikacji wiedeńskiej.
 • Omówienie kwestii przedstawienia znaku (znaki czarno-białe, kolorowe, kilku zestawień kolorystycznych tego samego znaku).

1100 – 1115  Przerwa kawowa

1115 – 1300  Zasady dokonywania zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP – cz. 2 

 • Omówienie zasad sporządzania wykazu towarów i usług z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług – klasyfikacji nicejskiej oraz możliwości sporządzenia własnego wykazu towarów i usług.
 • Sposoby i przykłady wyszukiwania towarów i usług w bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP.

1300 – 1330  Lunch

1330 – 1500  Zasady dokonywania zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP – cz. 3

 • Reprezentacja zgłaszającego przez pełnomocnika oraz kilku zgłaszających przez jednego pełnomocnika.
 • Omówienie załączników do podania o udzielenie prawa ochronnego: dokumentów pierwszeństwa i przeniesienie pierwszeństwa, regulaminu znaku.
 • Wnoszenie opłat i ustalanie ich wysokości.
 • Przykłady dokonywanych zgłoszeń i błędy, które pojawiają się przy zgłoszeniach znaków towarowych.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,

490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.

*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Szkolenie Odwołane

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 25.04.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: