SZKOLENIE – Postępowanie upadłościowe – aspekty praktyczne dla profesjonalnych pełnomocników – 22.01.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 22.01.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień postępowania upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury upadłości konsumenckiej. Omówione zostaną kwestie istotne z punktu widzenia pracy profesjonalnego pełnomocnika, związane między innymi z przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości, opracowaniem zgłoszeń wierzytelności, planu spłaty wierzycieli, a także zaskarżaniem listy wierzytelności i planu podziału. Praktyczny wymiar szkolenia będzie podkreślony licznymi przykładami z praktyki upadłościowej syndyka, a także zostaną szeroko omówione i wyjaśnione wątpliwości związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów prawa upadłościowego.

Piotr Hanaj – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, a także wieloletni członek organów spółek prawa handlowego (m.in. likwidator, członek zarządu, prokurent). Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i kontroli zarządczej podmiotów gospodarczych, a także w procesach inwestycyjnych i fuzjach spółek kapitałowych, zaś w swojej praktyce upadłościowej jest ukierunkowany na postępowania insolwencyjne podmiotów z branży budowlanej oraz nowoczesnych technologii. Prowadzi szeroką działalność Pro Bono, m.in. doradzając i wspierając start-upy technologiczne.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Wprowadzenie do procedury upadłościowej

 • cele postępowania upadłościowego,
 • przesłanki ogłoszenia upadłości, pojęcie niewypłacalności w ujęciu prawnym i ekonomicznym,
 • konsekwencje oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście przepisu art. 299 k.s.h. oraz 116 o.p.,
 • konstruowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (postępowanie zabezpieczające, prawa i obowiązki TNSa oraz upadłego),

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Postępowanie upadłościowe przedsiębiorców 

 • pozycja, uprawnienia i obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym,
 • etapy postępowania upadłościowego,
 • zgłoszenia wierzytelności i proces przygotowania listy wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności,
 • tryby i sposoby likwidacji masy upadłości,
 • plan podziału – opracowanie, zarzuty i wykonanie,
 • skutki zakończenia postępowania upadłościowego,
 • analiza i stosowanie przepisów prawa upadłościowego, kluczowych dla praktyki profesjonalnych pełnomocników,
 • najczęściej popełniane błędy przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu upadłościowym,

1300-1330 lunch

1330-1500  Postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 • przesłanki ogłoszenia upadłości konsumentów – case study,
 • ustalanie składu masy upadłości w postępowaniach konsumenckich,
 • zdolność upadłościowa byłych przedsiębiorców, członków zarządu,
 • procedura upadłości konsumenckiej,
 • likwidacja masy upadłości – sprzedaż nieruchomości zajmowanej przez upadłego,
 • plan spłaty wierzycieli – zasady określania kwoty do spłaty,
 • przesłanki umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • sytuacja upadłego po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 22.01.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: