SZKOLENIE: Postępowanie przed SKO – praktyczne aspekty udziału radcy prawnego – 02.12.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 2 grudnia 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Postępowanie przed SKO – praktyczne aspekty udziału radcy prawnego

r.pr. Paula Januszewska-Klimczak – członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie udziału radcy prawnego w postępowaniach przed SKO – przede wszystkim w postępowaniu odwoławczym i w sprawach opłat za użytkowanie wieczyste, a ponadto w tych postępowaniach, które prowadzone są przed Kolegium w I instancji. W ostatnich latach obserwuje się coraz większy udział pełnomocników profesjonalnych w postępowaniach przed SKO. Uzasadnia to przybliżenie radcom prawnym zarówno procedury administracyjnej, jak i praktyki urzędów. Prezentowane w ramach szkolenia liczne przykłady z praktyki urzędniczej pozwalają w przystępny sposób zrozumieć jak powinno przebiegać prawidłowo prowadzone przed Kolegium postępowanie administracyjne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Wprowadzenie i omówienie postępowania odwoławczego przed SKO – cz. I

 • Wprowadzenie
 1. źródła prawa
 2. postępowania toczone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym („SKO”)
 • Postępowanie odwoławcze
 1. właściwość SKO
 2. uczestnicy postępowania
 3. prawidłowo sporządzone odwołanie
 4. wykonalność zaskarżonego orzeczenia organu I instancji
 5. tryb samokontroli organu I instancji

11.30–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.00 Postępowanie odwoławcze – cz. II

 • postępowanie uzupełniające SKO
 • rozprawa administracyjna
 • zawieszenie postępowania
 • termin załatwienia sprawy
 • skutki cofnięcia odwołania
 • rozstrzygnięcia SKO

13.00–13.30 lunch

13.30–15.00 Postępowanie ws. opłat za użytkowanie wieczyste

 • uczestnicy postępowania
 • wniosek wszczynający postępowanie
 • dowody istotne w postępowaniu („kontroperat”; ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonana przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej)
 • rozprawa
 • ugoda
 • orzeczenie SKO
 • terminy załatwienia sprawy

15.00–15.15 przerwa kawowa

15.15–16.00 Ważniejsze postępowania toczone przed SKO w I instancji i orzeczenia SKO wydawane w I instancji:

 1. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
 2. w przedmiocie wznowienie postępowania
 3. w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
 4. w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie lub przewlekłości postępowania
 5. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
 6. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
 7. w przedmiocie przywrócenia terminu

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 02–12–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: