SZKOLENIE – Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy – sSR Andrzej Kurzych – 28.02.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 28 lutego 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom proceduralnym dotyczącym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zaakcentowane zostaną odmienności, które ujawniają się w tym postępowaniu oraz wskazane specyficzne jego instytucje.   

Andrzej Kurzych – sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu, od 2013 r. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Toruniu, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, autor opracowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100         Specyfika postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

 • Charakter postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy jako postępowania odrębnego
 • Nakładanie się postępowań odrębnych
 • Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy
 • Właściwość sądu pracy
 • Skład sądu
 • Wartość przedmiotu sporu

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300      Strony postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i wszczęcie postępowania

 • Zdolność sądowa i procesowa w sprawach pracowniczych
 • Oznaczenie strony pozwanej
 • Pełnomocnictwo procesowe
 • Zmiany podmiotowe i przedmiotowe powództwa
 • Formułowanie roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Zasady konstruowania roszczeń odsetkowych
 • Odrzucenie pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Dynamika postępowania

 • Wstępne badanie sprawy i czynności wyjaśniające – art. 467, 468 k.p.c
 • 207 k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Ciężar dowodu
 • Pouczenie o roszczeniach wynikających z przytoczonych faktów
 • Przesłanki dopuszczalności ugody
 • Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Koszty zastępstwa procesowego

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 28-02-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew.116 lub 162.

Udostępnij na: