SZKOLENIE w Starych Jabłonkach – Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy – 11-14 maja 2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 11-14 maja 2020 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Przedmiotem szkolenia będzie postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469). W tym konstruowanie pism procesowych z zakresu prawa pracy, problemy praktyczne w sprawach z zakresu prawa pracy (wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu), ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego z zakresu: mobbingu,  naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i naruszenia dóbr osobistych (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043), naruszenia zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika, postępowanie sądowe w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

sSO dr Monika Rosłan – Karasińska – obecnie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, jest to wydział I i II instancyjny. Orzeka od maja 2006 r. najpierw w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie, od lutego 2016 r. w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Pełniła funkcję Zastępcy i Przewodniczącej Wydziału. Posiada tytuł naukowy dr nauk prawnych, rozprawa doktorska „Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika” (Instytut Nauk Prawnych PAN styczeń 2010r.).

11 maja 2020 r. poniedziałek

od 1400  przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030  kolacja

12 maja 2020 r. wtorek

800-900  śniadanie

900-1045

 • pisma procesowe z zakresu prawa pracy,
 • problemy praktyczne w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności: wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu, konstruowanie pism procesowych (pozwów, apelacji) w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469).

1045-1100 przerwa

1100-1245

 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469) cd.

1245-1415 przerwa obiadowa

1415-1600

 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1469) cd.
 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu mobbingu (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043); ciężar dowodu z uwzględnieniem orzecznictwa.

1600-1615  przerwa

1615-1715

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu mobbingu (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043); ciężar dowodu z uwzględnieniem orzecznictwa cd.

1800  kolacja

13 maja 2020 r. środa

800-930  śniadanie

930-1045

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i naruszenia dóbr osobistych (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją k.p. z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1043); ciężar dowodu z uwzględnieniem orzecznictwa.

1045-1100  przerwa

1100-1245

 • postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie
  i po ustaniu stosunku pracy.
 • metody obliczenia odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
  (z uwzględnieniem orzecznictwa).
 • kara umowna.

1245-1415 przerwa obiadoa

1415-1600

 • zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • tryb dokonywania zwolnień grupowych.
 • Działania informacyjno- konsultacyjne.
 • Przedstawicielstwa pracowników: przedstawiciele pracowników, związki zawodowe.
 • porozumienie w sprawie zwolnień grupowych i regulamin zwolnień grupowych.
 • Strony, termin zawarcia, charakter prawny.

1600-1615 przerwa

1615-1715

 • zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • świadczenia socjalne i szczególne uprawnienia przysługujące pracownikom zwalnianym z przyczyn ich niedotyczących.
 • skutki naruszenia trybu zwolnień grupowych.

1800  kolacja

14 maja 2020 r. czwartek

800-900  śniadanie

900-1030

 • zawarcie umowy o pracę z wspólnikiem spółki kapitałowej (orzecznictwo).

1030-1045  przerwa

1045-1215

 • postępowanie sądowe w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • do rozważenia ostatnia godzina wykładów – zmiany w kodeksie postępowania cywilnego z uwzględnieniem postępowania odrębnego z zakresu prawa pracy – panel dyskusyjny (bądź jako zakończenie dnia pierwszego).

1215-1300  wymeldowanie z hotelu

1300  obiad, wyjazd z ośrodka

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 190 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów – udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 217,50 zł

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi:

1450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.

Opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi: 1667,50 zł

Uczestnictwo radców prawnych spoza OIRP w Warszawie uzależnione jest od wolnych miejsc. Pierwszeństwo w zapisach przysługuje radcom prawnym z OIRP w Warszawie.

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki Maj 2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.
Termin płatności: do dnia 4.05.2020 r.

Zgłoszenia:
na karcie dostępnej poniżej zgłoszenia przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowych informacji o szkoleniu udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: