SZKOLENIE – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne po zmianach – Gdynia -1-4 kwietnia 2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. w hotelu „MERCURE” w Gdyni.

Celem szkolenia jest prezentacja zmian jakie zaszły w przepisach, zwłaszcza w zakresie procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; zmian istotnych z perspektywy pełnomocników procesowych. Dotyczy to w szczególności nowego kształtu mediacji administracyjnej i sądowej, zmian przepisów dotyczących odwołań od decyzji, problematyki milczącego załatwienia sprawy, administracyjnych kar pieniężnych. W odniesieniu do postępowania sądowoadministracyjnego zaprezentowany zostanie szerszy zakres możliwych żądań skargi do WSA i skargi kasacyjnej ( z kazusami w tym zakresie), nowy kształt postępowania uproszczonego, kwestie związane ze wznowieniem postępowania oraz skargą o stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Wskazana problematyka zilustrowana zostanie przykładami z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Plan szkolenia:

1 kwietnia 2019 r. poniedziałek

od 1400 przyjazd gości, zakwaterowanie

1800-2000  kolacja

2 kwietnia 2019 r. wtorek

  • Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, pewności prawa) zmiany w zasadzie dwuinstancyjności.
  • Bezczynność i przewlekłość. Środek zaskarżenia w postaci ponaglenia.
  • Instytucja milczącego załatwienia sprawy. Sposoby weryfikacji legalności załatwienia sprawy milcząco.
  • Zmiany w postępowaniu odwoławczym. Zrzeczenie się prawa do odwołania. Decyzje kasatoryjne organu. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Administracyjne postępowanie uproszczone. Nowy kształt mediacji.

3 kwietnia 2019 r. środa

  • Zmiany w trybie wnoszenia skargi do sądu. Wymogi formalne skargi do WSA. Przedmiot zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  • Rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w nowym kształcie i związane z tym możliwości konstruowania wniosków skargi.
  • Skarga kasacyjna do NSA. Wymogi formalne skargi kasacyjnej.
  • Przedmiot zaskarżenia w kasacji sądowoadministracyjnej.

4 kwietnia 2019 r. czwartek

  • Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Przedmiot i podstawy zaskarżenia oraz wymogi formalne.

1200 – wymeldowanie z hotelu

1215-1300 obiad, wyjazd z ośrodka

Hotel Mercure Gdynia Centrum jest położony w centrum miasta, w odległości krótkiego spaceru od plaży. W pobliżu hotelu znajdują się: Bulwar Nadmorski – najpopularniejszy trakt spacerowy w Gdyni oraz przystań jachtowa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Koszt uczestnictwa wynosi:

1.490 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.
1.890 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej.
990 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych).
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia, kwiecień 2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 25.03.2019 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy do 25 marca 2019 (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

 

Udostępnij na: