SZKOLENIE – Podstawy Prawa Zamówień Publicznych – 17.10.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 17 października 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Prawo zamówień publicznych jest wyodrębnionym podsystemem prawnym, rządzącym się własnymi regułami, istotnie odmiennymi od ogólnych zasad prywatnego obrotu prawnego. Jest to podsystem mocno sformalizowany, posiadający autonomiczne instytucje, funkcjonujące w oparciu o specyficzne procedury, w przeważającej części odrębne od postępowania administracyjnego i procedury cywilnej. Równocześnie jest to system posiadający ogromną doniosłość praktyczną, z uwagi na fakt, iż w jego reżimie wydatkowane są środki publiczne, a więc obejmuje on bardzo dużą część obrotu gospodarczego w Polsce. Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnego kształtu regulacji prawa zamówień publicznych, omówienie podstawowych instytucji tego systemu prawnego oraz  przedstawienie najważniejszych aspektów praktycznych jego stosowania.

Bartłomiej Wachta  – Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions. Wspólnik kancelarii Maruta Wachta sp. j

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930   Rejestracja uczestników

930-1100 Przedmiot regulacji Prawa zamówień publicznych

 • Zakres podmiotowy Ustawy Pzp;
 • Zakres przedmiotowy Ustawy Pzp ;
 • Istota stosowania Ustawy Pzp i zwolnienia z jej zastosowania;
 • Regulacje szczególne (ograniczony reżim);
 • Rola i zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej.

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  Przygotowanie postępowania

 • Fundamentalne zasady Pzp;
 • Tryby udzielania zamówień;
 • Zasady komunikacji zamawiających publicznych z rynkiem;
 • Obowiązki związane z opisem przedmiotu zamówienia – teoria vs praktyka;
 • Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

1300-1330   Lunch

1330-1500  Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

 • Wykluczenie wykonawcy;
 • Odrzucenie oferty;
 • Unieważnienie postępowania;
 • Zawarcie i realizacja umowy o zamówienie publiczne.

1500-1515  uwagi końcowe

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom podstawowy – uczestnicy nie znają przepisów prawa oraz instytucji prawnych w obszarze objętym szkoleniem.Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 17.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: