SZKOLENIE – Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce radcy prawnego – 21.04.2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 21.04.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia radcy prawnego zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym jako złożoną metodą realizacji zadań publicznych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące PPP (w tym ustawa o PPP i ustawa o umowie koncesji), zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP, a także zakres i ryzyka związane z obsługą prawną projektów publiczno-prywatnych.

Rafał Cieślak – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się z problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, funduszy unijnych, gospodarki komunalnej i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w kilkunastu przedsięwzięciach PPP zakończonych sukcesem, w tym w pierwszym projekcie rządowym (Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) oraz projektach hybrydowych PPP. W rankingu Chambers Europe od lat rekomendowany jest jako jeden z najlepszych specjalistów od PPP w Polsce.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Wprowadzenie do PPP

  • PPP – definicja, modele, zasady współpracy
  • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Inne podstawy prawne realizacji projektów PPP

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Rynek PPP i Case-Studies

  • Rynek PPP w Polsce w latach 2009 – 2019
  • Studia przypadków (m.in. efektywność energetyczna; rewitalizacja; ochrona zdrowia; edukacja; obiekty kubaturowe; infrastruktura drogowa; sport, rekreacja, turystyka; projekty hybrydowe – dofinansowane ze środków UE)
  • Otoczenie instytucjonalne oraz rola Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako centralnej jednostki ds. PPP

1300-1330 lunch

1330-1500 Radca prawny jako doradca w projektach PPP

  • Umowy doradcze z podmiotami sektora publicznego i prywatnego – jak minimalizować ryzyko?
  • Przebieg postępowania PPP
  • Źródła wiedzy i narzędzia wspomagające proces doradczy

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom podstawowy uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które  będą omawiane podczas szkolenia, a tym samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także  w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.04.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: