SZKOLENIE online – Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w postępowaniu karnym – 17.05.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 17.05.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie warunków skutecznego wniesienia apelacji w aspekcie uruchomienia
i przebiegu kontroli odwoławczej oraz w aspekcie prawidłowego sporządzenia środka odwoławczego. Omówienie poszczególnych elementów budowy apelacji, w tym przekazanie praktycznych uwag odnoszących się do sposobu formułowania i merytorycznej zawartości zarzutów odwoławczych z uwzględnieniem zmian dokonanych w obszarze podstaw odwoławczych wymienionych w art. 438 k.p.k.

Dariusz Świecki – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji; autor wielu książek, m.in. Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych; Postępowanie odwoławcze. Komentarz. Orzecznictwo, redaktor i współautor publikacji Kodeks postępowania karnego.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100  Część I

Otwarcie drogi do wniesienia apelacji:

 • rozpoczęcie biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku – od ogłoszenia albo doręczenia wyroku (art. 422 § 1 i 2a k.p.k.);
 • przedmiotowy i podmiotowy zakres wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku a zakres zaskarżenia wyroku (art. 422 § 2 k.p.k.);
 • rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia apelacji – doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem stronie i jej przedstawicielowi procesowemu w różnym terminie.

Warunki formalne apelacji:

 • forma pisma procesowego (art. 119 k.p.k.);
 • kierunek apelacji;
 • wskazanie zakresu zaskarżenia;
 • wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu – podstawy odwoławcze z art. 438 pkt 1- 4 k.p.k.;
 • treść wniosku odwoławczego przy uwzględnieniu zasad reformatoryjnego i kasatoryjnego orzekania sądu odwoławczego (art. 437 § 2 k.p.k.);
 • uzasadnienie apelacji;
 • odpisy apelacji dla stron przeciwnych;
 • przymus adwokacko – radcowski.

Ograniczenia stawiania zarzutów odwoławczych:

 • nieskuteczność niektórych zarzutów odwoławczych (art. 399 § 1 k.p.k., art. 405 k.p.k., art. 455a k.p.k.);
 • zakaz stawiania zarzutu odwoławczego nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu (art. 427 § 3a k.p.k.);
 • zakaz stawiania zarzutu odwoławczego w wypadku niezłożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy (art. 378a § 4 k.p.k.);
 • zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych (art. 447 § 5 k.p.k.);
 • ograniczenie podstaw apelacji z uwagi na możliwość usunięcia uchybienia w innym trybie (art. 447 § 6 k.p.k.).

1100-1115 przerwa

1115-1300 Część II

Budowa i sposób formułowania zarzutów odwoławczych

Podstawy odwoławcze:

 • Względne przyczyny odwoławcze:
 • obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu (art. 438 pkt 1 k.p.k.);
 • obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż kwalifikacja prawna czynu, chyba że orzeczenie odpowiada prawu (art. 438 pkt 1a k.p.k.);
 • obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.);
 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,  jeżeli mógł on mieć wpływ na treść orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.);
 • rażąca niewspółmierność środków reakcji karnej lub niewłaściwe ich zastosowanie lub niezastosowanie (art. 438 pkt 4 k.p.k.);
 • Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.).

1300-1330 przerwa

1330-1500  Część III

Granice kontroli odwoławczej i zakres orzekania sądu odwoławczego:

 • związanie zakresem zaskarżenia i zarzutami podniesionymi w środku odwoławczym;
 • orzekanie poza granicami kontroli odwoławczej;
 • zakaz reformationis in peius i reguła ne peius.

Postępowanie dowodowe w instancji odwoławczej:

 • podstawy oddalenia wniosku dowodowego w instancji odwoławczej;
 • prekluzja dowodowa (art. 452 § 2 i 3 k.p.k.);
 • zakres przeprowadzania dowodów na wniosek i z urzędu.

Zasady udziału stron i ich przedstawicieli procesowych na rozprawie apelacyjnej (art. 450 k.p.k. i art. 451 k.p.k.) oraz przypadki rozpoznania sprawy pod ich usprawiedliwioną nieobecność (art. 117 § 3a k.p.k. i art. 378a k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k.)

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące postępowania apelacyjnego

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 17.05.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: