SZKOLENIE online – Umowa w sprawie zamówienia publicznego – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany – 29.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 29.11.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie określonym w dziale VII tej ustawy, odnoszącym się do umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonania. Wykład dotyczyć będzie m.in. kwestii obligatoryjnych oraz fakultatywnych elementów umowy na dostawy, usługi oraz roboty budowlane. Przedstawione zostaną w szczególności rozwiązania stanowiące nowość w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy, a także praktyczne problemy pojawiające się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.

Irena Skubiszak-Kalinowska – radca prawny w OIRP Warszawa, właścicielka kancelarii ISK. Specjalizuje się w dziedzinie prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa cywilnego i handlowego oraz własności intelektualnej, w branżach: IT, infrastruktura i budownictwo, energetyka, gospodarka odpadami. Wyróżniona w rankingu prawników Chambers Global (2016, 2018, 2019, 2020 i 2021 r.) oraz medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Wykładowca na WPiA UW oraz w OIRP w Warszawie. Były arbiter przy prezesie UZP oraz ekspert przy Ministerstwie Gospodarki. Współautorka Komentarza do Ustawy Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer; 2019), autorka Komentarza do Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (C.H. Beck; 2014, 2018). Posiada bogate doświadczenie w zakresie weryfikacji poprawności wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE. Jako wykładowca i trener przeprowadziła ponad 200 szkoleń z zakresu PZP i PPP.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Sesja I

 • Główne cele i obszary zmian
 • Zasada współdziałania
 • Forma umowy
 • Klauzule abuzywne

Okres obowiązywania umowy:

 • czas oznaczony
 • czas nieoznaczony

Zakres umowy:

 • planowany termin zakończenia usługi
 • warunki zapłaty wynagrodzenia
 • kary umowne

Zakres umowy dot. robot budowlanych:

 • obowiązki Wykonawcy
 • zastrzeżenia do projektu um. o podwykonawstw
 • zasady i termin zapłaty wynagrodzenia
 • kary umowne

Weryfikacja zatrudniania pracowników

1100-1115 przerwa

1115-1300 Sesja II

Zmiany wynagrodzenia:

 • waloryzacja
 • opcja

Zaliczki i ich zabezpieczenia

Zapłata wynagrodzenia

 • zasady płatności
 • przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty

Zakaz zawarcia umowy

Konsorcjum – solidarna odpowiedzialność

Raport z realizacji zamówienia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 • formy zabezpieczenia
 • zmiana formy zabezpieczenia
 • wysokość zabezpieczenia
 • zwrot zabezpieczenia

1300-1330 przerwa

1330-1500  Sesja III

 Zmiana umowy:

 • istotna zmiana umowy
 • zmiana um. bez przeprowadzenia nowego postępowania
 • zamieszczenie ogłoszenia o  zmianie umowy

Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie:

 • przesłanki odstąpienia od umowy
 • przesłanki unieważnienia umowy
 • unieważnienie zmiany umowy
 • wystąpienie Prezesa UZP o unieważnienie umowy lub jej zmiany
 • uprawnienie Wykonawcy do wystąpienia o unieważnienie umowy
 • wygaśnięcie umowy

Podwykonawstwo:

 • powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
 • zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
 • umowa o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane
 • bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 29.11.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Oświadczenia VAT

Udostępnij na: