SZKOLENIE online – Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – 16.03.2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na nieodpłatne szkolenie online „Skarga Nadzwyczajna w praktyce Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”, które odbędzie się na platformie EAR w dniu 16.03.2021 r.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie w jakich przypadkach oraz w jaki sposób radcowie prawni mogą składać wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawach dotyczących przedsiębiorców. W trakcie szkolenia omówione zostaną wymogi formalne wniosków, podstawy skargi nadzwyczajnej oraz zasady formułowania zarzutów skargi. Przedstawimy także konkretne przykłady podstaw skargi (zarzutów) oraz omówimy najczęstsze błędy.

Paweł Chrupek – radca prawny. Specjalizuje się w prawie procesowym. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koordynuje merytorycznie prace Wydziału Interwencyjno-Procesowego. Reprezentuje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.

Część I

Godz. 17:00 – 18:30

Powitanie uczestników – r.pr. Paweł Chrupek

 Uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców r.pr. Paweł Chrupek

 • W jakich sprawach można składać wnioski o interwencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?
 • Do podjęcia jakich działań na rzecz przedsiębiorców Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony?
 • Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wniesienie skargi nadzwyczajnej do SN
 • W jakich sprawach Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wnieść skargę?
 • Czy Rzecznik może wnieść skargę nadzwyczajną w sprawach B2B?
 • O czym należy pamiętać składając wniosek?
 • Wymogi formalne skargi, terminy.
 • Czy Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną jest sądem III instancji?

Przerwa 18:30 – 18:45

Część II 

18:45 -20:15

Podstawy skargi nadzwyczajnej  – r.pr. Paweł Chrupek

 • Rodzaje naruszeń prawa stanowiące podstawy skargi nadzwyczajnej
 • Rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
 • Rażące naruszenie prawa procesowego,
 • Oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego (czyli czym jest rażące naruszenie prawa i dlaczego nie można złożyć skuteczniej skargi nadzwyczajnej w oparciu o dowolną ocenę materiału dowodowego sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego)
 • Naruszenie zasad lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,
 • Czy skarga nadzwyczajną może być tzw. małą skargą konstytucyjną?

Całość wystąpienia będzie prowadzona w oparciu o przykłady z konkretnych spraw/wniosków skierowanych do Biura Rzecznika oraz aktualne orzecznictwo Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 8 punktów.

W szkoleniu będzie mógł wziąć udział każdy radca prawny oraz aplikant radcowski po uprzednim zalogowaniu się na platformie EAR.

Udostępnij na: