SZKOLENIE online – Reguły Incoterms 2020 w międzynarodowych kontraktach eksportowych oraz importowych a krajowe i unijne regulacje prawne – 22.11.2021 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 22.11.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne omówienie  najnowszej wersji Incoterms 2020, w tym zmian
w stosunku do Incoterms 2010.  Szkolenie ma na celu poznanie, uzupełnienie wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania reguł Incoterms 2020 w międzynarodowych kontraktach handlowych poprzez analizę poszczególnych reguł w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu. Podczas szkolenia nastąpi także omówienie reguł Incoterms 2020 na tle stosowania prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa handlowego. 

Paulina Markowska – radca prawny oraz doradca podatkowy. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym oraz prawie handlowym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych jak i wewnętrzny doradca dla międzynarodowych korporacji.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Wprowadzenie

 • Czym jest Incoterms – cele, zdania i charakter reguł
 • Podstawowe zmiany w wersji Incoterms 2020 w porównaniu z wersją Incoterms 2010
 • Jak wybrać odpowiednią regułę?
 • Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms
 • Dokumenty i informacje wymagane od strony umowy w Incoterms 2020
 • Podział reguł Incoterms

1100-1115 przerwa

1115-1300 Omówienie reguł Incoterms 2020 dedykowanych dla wszystkich środków (rodzajów) transportu:

 • Reguła EXW
 • Reguła FCA
 • Reguła CPT
 • Reguła CIP
 • Reguła DAP
 • Reguła DPU
 • Reguła DDP

Omówienie reguł Incoterms 2020 dedykowane dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

 • Wstęp: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L
 • Reguła FAS
 • Reguła FOB
 • Reguła CFR
 • Reguła CIF

1300-1330 przerwa

1330-1500   Incoterms 2020 a krajowe regulacje prawne

 • Incoterms 2020 a umowa sprzedaży – pojęcia: dostawa, własność, ryzyko.
 • Incoterms 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu

Incoterms 2020 a prawo unijne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) – zakres zastosowania

 • Zakres zastosowania
 • Umowy przewozu
 • Umowy ubezpieczenia

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 22.11.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: