SZKOLENIE ONLINE – Przebieg procesu inwestycyjnego po nowelizacji prawa budowlanego – 24.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 24.11.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości  od strony praktycznej oraz najnowszym orzecznictwem. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać ćwiczenia i kazusy związane z omawianą tematyką. 

Piotr Grodzki – Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.

Program szkolenia:

915-930 Logowanie uczestników

930-1100 Wprowadzenie

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Zmiany w procedurze planistycznej
 • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
 • Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo obniżeniem jej wartości

1100-1115 przerwa

1115-1300

 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy

Elementy prawa budowlanego po nowelizacji

 • Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją
 • Strony postępowania
 • Pozwolenie na budowę

1300-1330 przerwa

1330-1500  Elementy prawa budowlanego po nowelizacji c.d.

 • Zgłoszenie
 • Przebieg procesu inwestycyjnego
 • Postępowanie legalizacyjne
 • Decyzja o oddaniu budynku do użytkowania
 • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i decyzji o oddaniu budynku do użytkowania
 • Katastrofa budowlana
 • Omówienie przepisów szczególnych dotyczących procesu inwestycyjnego wprowadzonych od marca 2020 r. w związku z Covid-19

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 24.11.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: