SZKOLENIE online – Ostatnie nowelizacje KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego w świetle doświadczeń praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego – 22.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 22.11.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie praktyki funkcjonowania zmian w postępowaniu rozpoznawczym przyjętych ustawą o zmianie KPC z 4 lipca 2019 r. Omówione zostaną główne instytucje postępowania rozpoznawczego zmienione tą ustawą, a także zapadłe na ich tle orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz ich funkcjonowanie
w ramach regulacji szczególnych związanych z pandemią COVID.

Dr hab. Piotr Rylski, profesor UW – pracownik naukowy Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
i Administracji UW, radca prawny. Autor kilku monografii i wielu opracowań artykułowych z zakresu postępowania cywilnego. Redaktor nowego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego (w ramach platformy Legalis). Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Administracji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100  SESJA I

  • Zmiany w zakresie postępowania rozpoznawczego dokonane ustawą z 4 lipca 2019 r.
  • Funkcjonowanie nowelizacji z 4 lipca 2019 r. w świetle pandemii COVID-19 – ograniczenia faktyczne i prawne
  • Szczególne rozwiązania procesowe funkcjonujące na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 w zakresie postępowania rozpoznawczego

1100-1115 przerwa

1115-1300  SESJA II

  • Zasady wyznaczania posiedzeń (posiedzenia jawne i niejawne); organizacja postępowania
  • Doręczenia pism w okresie pandemii COVID-19
  • Postępowanie dowodowe – przeprowadzanie dowodu z dokumentów, dowód z zeznań na odległość

1300-1330 przerwa

1330-1500 SESJA III

  • Zaskarżanie orzeczeń
  • Wniosek o uzasadnienie orzeczenia – wymagania i skutki
  • Apelacja i zażalenie

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom zaawansowany – uczestnicy dobrze znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, które objęte są zakresem przedmiotowym szkolenia i mają bieżącą lub częstą możliwość ich interpretacji lub stosowania w swojej praktyce zawodowej. Posiadają także wiedzę w zakresie orzecznictwa sądowego w obszarze zagadnień objętych tematyką szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy. 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 22.11.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie VAT do pobrania

Udostępnij na: