SZKOLENIE online – Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia – 23.03.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.03.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym omówienie nowych instytucji prawnych, praw i obowiązków zamawiających oraz wykonawców, a także przedstawienie zmian w funkcjonowaniu dotychczasowego modelu zamówień publicznych w Polsce. Podczas szkolenia zaakcentowane zostaną kwestie porównawcze związane z dotychczasowymi i nowymi przepisami, a także praktyczne aspekty nowych regulacji z punktu widzenia doradztwa prawnego.

Anna Szymańska – radca prawny (od 2010 r.) w OIRP Warszawa  i Partner w warszawskim biurze Dentons, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych. Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim (od 2007 r.) oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizacja: zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowlane i usługi, prawo handlowe i cywilne, w tym prawo kontraktowe. Branże: infrastruktura i budownictwo, obronność i bezpieczeństwo, energetyka, gospodarka odpadami, transport, life science.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100  Sesja I

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w nowej odsłonie

 • Analiza potrzeb i wymagań
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Wcześniejsze zaangażowanie

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – nowości i różnice

 • Tryb podstawowy – krok po kroku
 • Wariant pierwszy
 • Wariant drugi
 • Wariant trzeci

Przebieg postępowania  – przegląd zmian

1100-1115 przerwa

1115-1300 Sesja II

Proces przetargowy na przykładzie zamówień unijnych

 • Etap wstępny (przed składaniem ofert) – nowe prawa i obowiązki
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Skuteczne wykorzystanie potencjału podmiotów trzecich
 • Przesłanki wykluczenia oraz odrzucenia oferty
 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie – kryteria oceny
 • Wybór oferty najkorzystniejszej vs. unieważnienie postępowania

1300-1330 przerwa

1330-1500  Sesja III

 • Umowa i jej wykonanie – nowości
 • Środki ochrony prawnej w nowej odsłonie
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 23.03.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: