SZKOLENIE – Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika – 10.04.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 10 kwietnia 2017 r. w godz. 9.30–15.45

Celem szkolenia jest przedstawienie w kompleksowy sposób problematyki ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • możliwości wierzyciela w zakresie zgodnego z prawem pozyskiwania wiedzy o rozporządzających czynnościach prawnych dłużnika,
  • instytucja skargi pauliańskiej, z uwzględnieniem w szczególności konstrukcji żądania pozwu, treści
    i skutków wyroku, skutków upływu 5-letniego terminu na zaskarżenie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, zaskarżenia czynności prawnej dokonanej przez osobę trzecią z osobą czwartą, relacji nieważności czynności prawnej z żądaniem z tytułu skargi pauliańskiej,
  • odpowiedzialność karna dłużnika za czynności skutkujące pokrzywdzeniem wierzyciela i możliwości poszukiwania ochrony przez wierzyciela na gruncie postępowania karnego,
  • relacji skargi pauliańskiej z postępowaniami upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

W szkoleniu dominować będą praktyczne wątki proceduralne, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na wspólną dyskusję prelegentów i uczestników szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930           REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-945            Otwarcie szkolenia – moderator r. pr. Marcin Milewski

945-1030        Pozyskiwanie informacji o czynnościach prawnych uszczuplających majątek dłużnika

                     r. pr. Marcin Milewski

1030-1045      –  przerwa kawowa

1045-1245    Skarga pauliańska – aspekty materialnoprawne i procesowe

sędzia Agnieszka Owczarewicz  (Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie)

1245-1300   – dyskusja

1300-1330   – LUNCH

1330-1430   Pokrzywdzenie wierzycieli a odpowiedzialność karna

prokurator Andrzej Piaseczny (Prokuratura Okręgowa w Warszawie, współautor Komentarza do Kodeksu Karnego Skarbowego oraz autor innych publikacji naukowych)

1430-1530   Skarga pauliańska a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

sędzia dr hab. Anna Hrycaj (Sąd Okręgowy w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego)

1530-1545  – dyskusja  i zakończenie szkolenia

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 15 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 10-04-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Udostępnij na: