SZKOLENIE – Ochrona programów komputerowych i baz danych – r.pr. Roman Bieda – 27.03.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 27 marca 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Roman Bieda radca prawny w kancelarii MARUTA i wspólnicy,  rzecznik patentowy, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (UW). Doktorant w INP PAN. Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Ekspert w zakresie prawa autorskiego, danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Zajmuje się także negocjowaniem umów IT oraz umów licencyjnych. Patron merytoryczny oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100         Ochrona programów komputerowych

 • Ochrona programów komputerowych w konwencjach międzynarodowych, Dyrektywa 2009/24/WE.
 • Pojęcie programu komputerowego. Ochrona  look & feel.  Najnowsze orzecznictwo.
 • Problematyka ochrony algorytmów. Czy funkcjonalność oprogramowania, formaty plików podlegają ochronie?
 • Ochrona dokumentacji programu komputerowego.
 • Kto jest twórcą programu komputerowego? Praktyczne problemy współtwórczości.
 • Osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie.
 • Konstrukcja tzw. legalnego użytkownika.
 • Kopia zapasowa programu komputerowego.
 • Reverse engineering.

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300      Udostępnienie  oprogramowania komputerowego

 • Specyfika licencji na oprogramowanie. Modele licencyjne. Główne postanowienia umów licencyjnych.
 • Licencjonowanie w grupach kapitałowych.
 • Przeniesienie licencji. Sprzedaż „używanych licencji” – najnowsze orzecznictwo TS i praktyka rynkowa.
 • Licencje na oprogramowanie w procesie fuzji i przejęć.
 • Umowy o dystrybucję oprogramowania.

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Ochrona baz danych

 • Ochrona baz danych w ramach prawa autorskiego.
 • Twórcza  baza danych – analiza orzecznictwa.
 • Opracowanie baz danych.
 • Ochrona baz danych w ramach prawa sui generis.
 • Definicja „bazy danych” – najnowsze orzecznictwo
 • Zakres prawa sui generis do bazy danych.
 • Wykorzystanie baz danych udostępnionych on line (np. zbiory ogłoszeń, problem multi-wyszukiwarek). Najnowsze orzecznictwo.
 • Umowy dotyczące baz danych (przeniesienie prawa/licencja).

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy, nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 27.03.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew.116 lub 162.

 

Udostępnij na: