SZKOLENIE – Ochrona dóbr osobistych w praktyce procesowej – 16.05.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 16 maja 2017 r. w godz. 9.15–16.15

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów poszukiwania ochrony dóbr osobistych. W szkoleniu dominować będzie problematyka cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych realizowanej w procesie cywilnym. Jednak przedstawione zostaną także zagadnienia możliwości poszukiwania ochrony dóbr osobistych na gruncie postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego.

W szkoleniu dominować będą praktyczne wątki proceduralne, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W trakcie szkolenia przewidziany jest czas na wspólną dyskusję prelegentów i uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

845-915  Rejestracja uczestników

915         Otwarcie szkoleniamoderator r. pr. Marcin Milewski

930-1100 Sesja I

  • Katalog dóbr osobistych, charakterystyka dóbr osobistych wymienionych wymienionych w art. 23 k.c., przykłady dóbr osobistych niewymienionych w art. 23. k.c
  • Naruszenie dóbr osobistych jako przesłanka roszczeń

Prowadzący: Mikołaj Wild

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1315 Sesja II

    • Katalog roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych
    • Konstrukcja pozwu i zakres związania sądu treścią żądania pozwu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
    • Obrona pozwanego w sprawach o naruszenie dóbr osobistych

Prowadzący: Jacek Sadomski, sędzia orzekający w VI Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie

1315-1330  dyskusja

1330-1400  Lunch

1400-1500  Sesja III

  • Ochrona dóbr osobistych w ramach prawa administracyjnego

Prowadzący: dr Bartłomiej Opaliński, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

1500-1600  Sesja IV

  • Ochrona dóbr osobistych w ramach prawa karnego

Prowadzący: dr Sebastian Ładoś, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

1600-1615  –  dyskusja  i zakończenie szkolenia

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 17 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,

490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.

*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ „Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 16.05.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: