SZKOLENIE ONLINE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 20.10.2020 r. REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.10.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ich dorzucania, poprawiania i innych czynnościach przewidzianych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskażemy także główne różnice w tym zakresie wg starej i nowej PZP w zasadach oceny ofert.

Piotr Trębicki – radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Wyróżniany w międzynarodowym prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita (2018) w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jego bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych obejmuje kompleksowe doradztwo w postępowaniach z zakresu IT, branży medycznej i farmaceutycznej, budowlanej oraz dla sektora energetycznego. Współautor Komentarza: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  Zasady wejścia w życie i stosowania nowej ustawy PZP

 • wejście w życie ustawy
 • zakres stosowania

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • pełna elektronizacja
 • rygor nieważności

Procedura odwrócona

 • brak obowiązku przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń dotyczących wykonawcy – jeśli przewidziano to
  w SWZ

1100-1115 przerwa

1115-1300 Oferta – z czego się składa? Otwarcie ofert

 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe oraz środki równoważne
 • ścisłe rozgraniczenie środków dowodowych
 • podpisy pod ofertą – kto jak i kiedy?
 • otwarcie ofert – jawne, czy tajne czy…?

Rewolucja w zasadach związania ofertą i wadium

 • termin związania ofertą – zupełnie nowe zasady przedłużenia
 • czym jest zasada fakultatywności wadium?
 • zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 • zatrzymanie wadium – przyczynienie się zamawiającego
 • Kryteria oceny ofert
 • kryteria selekcji
 • uwzględnienie aspektu jakościowego

1300-1330 przerwa

1330-1500  Sprostowania i poprawki ofert – nowe ograniczenia

 • zakres uzupełnień i wyjaśnień oferty
 • 107 ust. 2 – jednorazowe uzupełnienie „braków formalnych” – zależne od woli zamawiającego?
 • możliwość wyłączenie uzupełnienia dokumentów przedmiotowych

Rażąco niska cena

 • nowa metoda obliczania średniej arytmetycznej?
 • wyjaśnienia „po staremu”?

Jakie sankcje przewiduje ustawodawca na etapie oceny ofert?

 • wykluczenie wykonawcy
 • odrzucenie oferty

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 20.10.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: