SZKOLENIE – Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r. – dr Piotr Rylski – 31.01.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 31 stycznia 2017 r. w godz. 9.30–15.00

W roku 2015 r. ustawodawca uchwalił kilka kluczowych zmian kodeksu postępowania z datą obowiązywania od 8 września 2016 r. Zmiany te ze względu na to, że dotyczą bardzo wielu podstawowych instytucji procesowych można uznać za kolejną  „dużą nowelizację” k.p.c. Wśród kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na zmiany w formie wnoszenia pism procesowych (pisma elektroniczne), możliwość wyrokowania na posiedzeniu niejawnym przez sąd, zmiany w dochodzeniu roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego czy nową definicję dokumentu na potrzeby postępowania cywilnego.

 1. Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym (postępowanie dowodowe, wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym itp.)
 2. Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych
 3. Forma dokumentowa i jej znaczenie w procesie; dowód z dokumentu

 dr Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100       Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym

 • Wyłączenie sędziego, protokołowanie posiedzeń, zawieszenie postępowania
 • Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300    Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych

 • Elektroniczne pisma procesowe i ich wymagania
 • Sankcje związane z pismami elektronicznymi
 • Doręczenia elektroniczne
 • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Forma dokumentowa i jej znaczenie w procesie; dowód z dokumentu

 • Pojęcie dokumentu i formy dokumentowej w kodeksie cywilnym
 • Procesowe znaczenie formy dokumentowej
 • Nowe przepisy o dowodzie z dokumentów

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://ro.oirp.waw.pl

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 31.01.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew.116 lub 162.

Udostępnij na: