SZKOLENIE – Nowelizacja K.P.A i P.P.S.A z 7 kwietnia 2017 r. Praktyczne aspekty – 18.12.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 18 grudnia 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na tych zmianach w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej, które mają doniosłe znaczenie praktyczne dla stron i ich pełnomocników zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Szkolenie będzie przybliżać w sposób syntetyczny i konkretny praktyczne aspekty zmian w K.P.A. i P.P.S.A., które mają największe znaczenie procesowe i mogą być skutecznie wykorzystane w konstruowaniu pism przed sądem administracyjnym.

Paweł Groński, sędzia WSA w Warszawie, zatrudniony w Sądzie od 2004 r. Wcześniej specjalista w Wydziale Samorządu Terytorialnego Departamentu Administracji Publicznej MSWiA.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

  • Zmiany w zasadach postępowania administracyjnego
  • Zmiany w zakresie bezczynności organu i przewlekłości postępowania

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

  • Milczące załatwienie sprawy
  • Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

1300-1330 Lunch

1330-1500 SESJA III

  • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
  • Administracyjne postępowanie uproszczone
  • Zmiany w trybie wnoszenia skargi do sądu

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto*  dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 18.12.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005 
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: