SZKOLENIE – Nowelizacja K.P.A – Gdynia 26–29 września 2017 r. (wstępne zapisy)

W związku z planem zorganizowania szkolenia wyjazdowego w nowej lokalizacji w hotelu „Mercure” w Gdyni zapraszamy zainteresowane osoby do wstępnego zadeklarowania chęci udziału w tym szkoleniu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zadeklarowania chęci wyjazdu przez co najmniej 60 osób, uruchomimy wiążące zapisy po 23 sierpnia br.

Nowelizacja K.P.A oraz powiązane z nią zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Adam Bącal sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt.

Plan szkolenia:

 • Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego: zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści  prawa i stanu faktycznego na korzyść strony, zasada przestrzegania utrwalonej praktyki rozstrzygania tożsamych spraw, zmiany w zakresie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, istota i geneza zasady proporcjonalności.
 • Zmiany dotyczące terminów załatwiania spraw, bezczynności i przewlekłości postępowania, Nowy środek ochrony w postaci ponaglenia oraz związane z tym zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej.
 • Nowa instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zasady rządzące mediacją.
 • Załatwienie sprawy poprzez milczenie organu administracji publicznej: termin milczącego załatwienia sprawy, zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 • Zmiany w zakresie ugody administracyjnej.
 • Administracyjne postępowanie uproszczone: specyfikacja postępowania uproszczonego, jego zakres i konsekwencje w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Zmiany w postępowaniu odwoławczym: możliwość zrzeczenia się odwołania i jej konsekwencje, zmiany dotyczące decyzji kasatoryjnych oraz związane z tym zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Administracyjne kary pieniężne – wprowadzenie do polskiego systemu prawa ogólnych przepisów o nakładaniu kar administracyjnych. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, warunki odstąpienia od nałożenia kary i jej ściągalności, przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, ulgi w wykonaniu kary.
 • Nowe zasady zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron.
 • Zmiany w procedurze sądowoadmistracyjnej:

– możliwość wniesienia wprost skargi do sądu administracyjnego bez skorzystania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
– zachowanie terminu na wniesienie skargi wprost do sądu,
– brak wymogu skargi w postaci dowodu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa,
– zasady rozpatrywania sprzeciwu od decyzji kasatoryjnych przez sądy administracyjne.

 

Planowany koszt uczestnictwa wynosi:

1.490 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.
1.890 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
890 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wstępną deklarację poprzez podanie:

 • imię i nazwisko, numer wpisu
 • numer telefonu,
 • adresu e-mail

Powyższe informacje prosimy o przesłanie na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: