SZKOLENIE – Nowelizacja K.P.A – Gdynia 26–29 września 2017 r. BRAK MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 26-29 września 2017 r. w hotelu „MERCURE” w Gdyni.

Nowelizacja K.P.A. oraz powiązane z nią zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Adam Bącal sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Plan szkolenia:

26 września 2017 r. wtorek

od 1400     przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030  kolacja

27 września 2017 r. środa

  • Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego: zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści  prawa i stanu faktycznego na korzyść strony, zasada przestrzegania utrwalonej praktyki rozstrzygania tożsamych spraw, zmiany w zakresie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, istota i geneza zasady proporcjonalności.
  • Zmiany dotyczące terminów załatwiania spraw, bezczynności i przewlekłości postępowania, Nowy środek ochrony w postaci ponaglenia oraz związane z tym zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej.
  • Nowa instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zasady rządzące mediacją.
  • Załatwienie sprawy poprzez milczenie organu administracji publicznej: termin milczącego załatwienia sprawy, zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

28 września 2017 r. czwartek

  • Zmiany w zakresie ugody administracyjnej.
  • Administracyjne postępowanie uproszczone: specyfikacja postępowania uproszczonego, jego zakres i konsekwencje w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  • Zmiany w postępowaniu odwoławczym: możliwość zrzeczenia się odwołania i jej konsekwencje, zmiany dotyczące decyzji kasatoryjnych oraz związane z tym zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  • Administracyjne kary pieniężne – wprowadzenie do polskiego systemu prawa ogólnych przepisów o nakładaniu kar administracyjnych. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, warunki odstąpienia od nałożenia kary i jej ściągalności, przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, ulgi w wykonaniu kary.

29 września 2017 r. piątek

  • Nowe zasady zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron.
  • Zmiany w procedurze sądowoadmistracyjnej:

– możliwość wniesienia wprost skargi do sądu administracyjnego bez skorzystania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
– zachowanie terminu na wniesienie skargi wprost do sądu,
– brak wymogu skargi w postaci dowodu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa,
– zasady rozpatrywania sprzeciwu od decyzji kasatoryjnych przez sądy administracyjne.

1215-1300 wymeldowanie z hotelu

1300         obiad, wyjazd z ośrodka

Hotel Mercure Gdynia Centrum jest położony w centrum miasta, w odległości krótkiego spaceru od plaży. W pobliżu hotelu znajdują się: Bulwar Nadmorski – najpopularniejszy trakt spacerowy w Gdyni oraz przystań jachtowa. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu oraz sauny.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Koszt uczestnictwa wynosi:

1.490 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych (brak miejsc!)
1.890 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
890 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia, wrzesień 2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 15.09.2017 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy do 20 września (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Udostępnij na: