SZKOLENIE ONLINE – Nowa ustawa prawo zamówień publicznych: udzielanie i uzyskiwanie zamówień w praktyce? Porównanie starych i nowych zasad oraz nawyków – 8.09.2020 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 8.09.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przyswojenie ogólnej wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym poznanie nowych zasad i terminologii ustawy. Wskażemy porównawczo główne zasady starej i nowej PZP. Ponadto celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom rynku zamówień publicznych niezbędnych przygotowań do wdrożenia nowej PZP w odpowiednim terminie.

Piotr Trębicki – radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Wyróżniany w międzynarodowym prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita (2018) w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jego bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych obejmuje kompleksowe doradztwo w postępowaniach z zakresu IT, branży medycznej i farmaceutycznej, budowlanej oraz dla sektora energetycznego. Współautor Komentarza: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  Zasady wejścia w życie i stosowania nowej ustawy PZP

 • wejście w życie ustawy
 • zakres stosowania

Zakres stosowania nowej ustawy PZP

 • zamówienia publiczne objęte zakresem ustawy PZP – nowe progi stosowania i nowe progi zamówień europejskich
 • wyłączenia stosowania ustawy PZP – kto może nie stosować nowego prawa?
 • zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, nie mniejszej jednak niż 50 000 złotych (zamówienia bagatelne)
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

Planowanie postępowań o udzielenie zamówień

 • obowiązki zamawiającego związane z polityką zakupową państwa
 • plan udzielania zamówień
 • szacowanie wartości zamówień
 • dokumentacja postępowania – czym są „dokumenty zamówienia”?

1100-1115 przerwa

1115-1300 Postępowanie podprogowe – tzw. Krajowe

 • obowiązek zamieszczania ogłoszeń
 • tryb podstawowy
 • pozostałe tryby

Postępowanie o udzielenie zamówienia – tzw. Europejskie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych
 • początek i koniec postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • pełna elektronizacja
 • rygor nieważności

1300-1330 przerwa

1330-1500 Składanie i otwarcie ofert – rewolucja w zasadach związania ofertą i wadium

 • zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 • termin związania ofertą – zupełnie nowe zasady przedłużenia
 • otwarcie ofert – jawne, czy tajne czy…?

Sprostowania i poprawki ofert

 • co to są przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe oraz środki równoważne?
 • wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów
 • wyjaśnienia treści oferty
 • ścisłe rozgraniczenie środków dowodowych

Rażąco niska cena

 • nowa metoda obliczania średniej arytmetycznej?
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny „po staremu”?

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom podstawowy uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które  będą omawiane podczas szkolenia, a tym samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także  w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 8.09.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: