SZKOLENIE – Nowa ustawa prawo zamówień publicznych: udzielanie i uzyskiwanie zamówień w praktyce? Porównanie starych i nowych zasad oraz nawyków – 8.09.2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 8.09.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przyswojenie ogólnej wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym poznanie nowych zasad i terminologii ustawy. Wskażemy porównawczo główne zasady starej i nowej PZP. Ponadto celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom rynku zamówień publicznych niezbędnych przygotowań do wdrożenia nowej PZP w odpowiednim terminie.

Piotr Trębicki – radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Wyróżniany w międzynarodowym prestiżowym rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita (2018) w kategorii „Zamówienia Publiczne”. Jego bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych obejmuje kompleksowe doradztwo w postępowaniach z zakresu IT, branży medycznej i farmaceutycznej, budowlanej oraz dla sektora energetycznego. Współautor Komentarza: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Zasady wejścia w życie i stosowania nowej ustawy PZP

 • wejście w życie ustawy
 • zakres stosowania

Zakres stosowania nowej ustawy PZP

 • zamówienia publiczne objęte zakresem ustawy PZP – nowe progi stosowania i nowe progi zamówień europejskich
 • wyłączenia stosowania ustawy PZP – kto może nie stosować nowego prawa?
 • zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, nie mniejszej jednak niż 50 000 złotych (zamówienia bagatelne)
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

Planowanie postępowań o udzielenie zamówień

 • obowiązki zamawiającego związane z polityką zakupową państwa
 • plan udzielania zamówień
 • szacowanie wartości zamówień
 • dokumentacja postępowania – czym są „dokumenty zamówienia”?

1100-1115 przerwa kawowa 

1115-1300 Postępowanie podprogowe – tzw. Krajowe

 • obowiązek zamieszczania ogłoszeń
 • tryb podstawowy
 • pozostałe tryby

Postępowanie o udzielenie zamówienia – tzw. Europejskie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych
 • początek i koniec postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • pełna elektronizacja
 • rygor nieważności

1300-1330 lunch

1330-1500 Składanie i otwarcie ofert – rewolucja w zasadach związania ofertą i wadium

 • zasady wnoszenia i zwrotu wadium
 • termin związania ofertą – zupełnie nowe zasady przedłużenia
 • otwarcie ofert – jawne, czy tajne czy…?

Sprostowania i poprawki ofert

 • co to są przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe oraz środki równoważne?
 • wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów
 • wyjaśnienia treści oferty
 • ścisłe rozgraniczenie środków dowodowych

Rażąco niska cena

 • nowa metoda obliczania średniej arytmetycznej?
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny „po staremu”?

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom podstawowy uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które  będą omawiane podczas szkolenia, a tym samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także  w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 8.09.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: