SZKOLENIE – Najnowsze zmiany w prawie pracy – 13.06.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 13 czerwca 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Lata 2016-2017 przyniosły kolejne istotne zmiany w prawie pracy. Część z nich stanowi konsekwencję bezpośredniej interwencji ustawodawcy (umowy na czas określony, regulaminy zakładowe). Niemniej istotne wydają się konsekwencje orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego (wolność związkowa). Co ciekawe, ochroną właściwą dla prawa pracy są obejmowane również inne grupy zatrudnionych (minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych). Wreszcie, cały czas trwają prace legislacyjne, które w niedalekiej przyszłości mogą spowodować przebudowę systemu prawa pracy (np. koncepcja reprezentacji związkowej).

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelaria Raczkowski Paruch

Program szkolenia:

900-930      Rejestracja uczestników

930– 1100   Nowa koncepcja regulaminów zakładowych

 • Obowiązek wydawania regulaminów zakładowych
 • Regulaminy zakładowe u pracodawców, którzy zostali zwolnieni z obowiązku ich tworzenia
 • Tryb tworzenia regulaminów zakładowych
 • Zmiana i uchylenie regulaminów zakładowych
 • Treść regulaminów zakładowych
 • Sytuacja pracodawców nieobjętych regulaminami zakładowymi

1100-1115   Przerwa kawowa

1115-1300   Umowy na czas określony – rok obowiązywania nowych przepisów

 • Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony
 • Kształtowanie umów na czas określony (w tym sposób określenia terminu końcowego)
 • Ustanie umów terminowych

Ustanie stosunku pracy

 • Odwołanie od czynności zmierzających do rozwiązania stosunku pracy
 • Świadectwo pracy
 • Tendencje judykatury w zakresie przyczyn wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową czas określony – rok obowiązywania nowych przepisów

1300-1330  Lunch

1330-1500  Zbiorowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych

 • Nowe ujęcie wolności związkowej (sytuacja nie-pracowników)
 • Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • Status i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
 • Ochrona działacza związkowego

Ochrona osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 • Zakres ochrony dla nie-pracowników
 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego o charakterze dokumentacyjnym
 • Minimalna stawka godzinowa
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Propozycje rozszerzenia ochrony
Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ „Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 13.06.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005 Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: