SZKOLENIE – Najnowsze zmiany w K.P.A – 06.06.2017 r.

Brak miejsc

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 06 czerwca 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Celem szkolenia jest zaznajomienie radców prawnych ze zmianami w k.p.a wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Program szkolenia:

900-930       Rejestracja uczestników

930-1100     SESJA I

Omówienie zmian  w k. p. a wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

 • Uzupełnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego o nowe zasady ustawowe:

– zasadę rozstrzygania wątpliwości dotyczących prawa na korzyść stron  (in dubio pro libertate),

– zasadę proporcjonalności,

– zasadę bezstronności,

– zasadę równego traktowania,

– zasadę uprawnionych oczekiwań (zakaz odstępowania bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania identycznych spraw),

– zasadę polubownego załatwiania kwestii spornych.

 • Modyfikacja zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
 • Prezentacja nowych regulacji dotyczących bezczynności organu  i przewlekłości postępowania. Omówienie nowego środka ochrony w postaci ponaglenia oraz zasad jego rozpoznawania.
 • Omówienie obowiązków organu w zakresie wskazania stronie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jej żądaniem.

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

 •  Zasada rozstrzygania wątpliwości dotyczących okoliczności faktycznych na korzyść strony.
 • Omówienie nowych rozwiązań w zakresie współdziałania organów – posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Nowa instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym. Dobrowolność mediacji, prowadzenie jej przez bezstronną osobę trzecią, poufność mediacji   i sposób jej zakończenia.
 • Fikcja pozytywnego załatwienia sprawy poprzez „milczenie” organu po upływie ustawowego terminu na załatwienie sprawy.

1300-1330 Lunch

1330-1500 SESJA III

 • Zmiany w postępowaniu  odwoławczym, fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zrzeczenie się odwołania, zmiana podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego.
 • Postępowanie administracyjne w trybie uproszczonym.
 • Zasady nakładania, wymierzania administracyjnych kar pieniężnych oraz udzielania ulg w ich wykonaniu.
 • Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,

490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.

*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 06.06.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

 

Udostępnij na: