SZKOLENIE – Najnowsze wyzwania i trendy w prawie pracy – 19.02.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.02.2019 r. godz. 9.3015:00.

Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze wyzwania i trendy w prawie pracy, które zostaną zaprezentowane z perspektywy praktycznej. Po szkoleniu uczestnicy będą dysponować wiedzą w zakresie najnowszego orzecznictwa oraz zmian w prawie pracy.

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii prawnej EDGE Wieczorek. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Jest członkiem komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka wielu publikacji, m.in. książki „Prawo dla startupu” oraz raportu „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”. Współautorka książki „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych”.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Digitalizacja akt osobowych i związki zawodowe – najnowsze zmiany w prawie pracy

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej,
 • wykorzystywanie dokumentacji pracowniczej jako dowodu w postępowaniu sądowym,
 • zmiany w przystępowaniu do związków zawodowych,
 • podwyższenie progu reprezentatywności związków zawodowych,
 • odszkodowanie w prawie pracy dla osoby pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300Skuteczny zakaz konkurencji – przegląd najnowszego orzecznictwa

 • treść i zakres klauzuli konkurencyjnej,
 • prawo odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji,
 • podejmowanie przez pracownika innej aktywności zawodowej,
 • łączenie zakazu konkurencji z obowiązkiem zachowania poufności,
 • wysokość kary umownej a rażąco wygórowana kara umowna,
 • przejmowanie pracowników innego przedsiębiorcy.

1300-1330 lunch

1330-1500 Naruszenie dóbr osobistych obu stron stosunku pracy – przegląd najnowszego orzecznictwa

 • czasowe powierzenie innej pracy a naruszenie godności osobistej pracownika,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika a naruszenie dóbr osobistych,
 • krytyka pracodawcy a utrata zaufania do pracownika,
 • naruszenie renomy pracodawcy.
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.02.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: