SZKOLENIE – Najczęstsze błędy Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przykładów z praktyki, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sposoby ich uniknięcia lub eliminowania – 1.10.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 1.10.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie najczęściej występujących w praktyce nieprawidłowości oraz sposobów ich uniknięcia lub eliminowania przy udzielaniu i ubieganiu się o zamówienia publiczne. Podczas szkolenia zostaną omówione liczne przykłady z codziennej praktyki zamówieniowej Zamawiających i Wykonawców. Zostaną również zaprezentowane wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące błędów, które uniemożliwił Zamawiającym prawidłowe udzielenie, a Wykonawcom skuteczne uzyskanie zamówień publicznych.

Rafał Jędrzejewski – radca prawny.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Sesja I

 • Ogłoszenia o zamówieniu, zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, wyznaczanie i przedłużanie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Zapytania Wykonawców do treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Wykładnia postanowień dokumentacji przetargowej

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Określanie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Formułowanie postanowień umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Przygotowanie ofert, wniosków, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dokumentów i pełnomocnictw przez Wykonawców w pisemnych i elektronicznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

1300-1330 lunch

1330-1500  Sesja III

 • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawców
 • Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 1.10.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: