SZKOLENIE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego – praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 19.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.05.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu widzenia radcy prawnego – zagadnień związanych z przeprowadzaniem mediacji w postępowaniu administracyjnym. Mediacja w postepowaniu administracyjnym jest instytucja nową (wprowadzona do kpa przepisami obowiązującymi od połowy 2017 r.) Założeniem wykładowcy jest omówienie praktycznych aspektów stosowania tej instytucji, a prezentowane treści opierać się będą na praktyce urzędów i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania tej instytucji w postepowaniu administracyjnym oraz korzyści jakie mogą wynikać z zastosowania tej instytucji, a także kwestie, które będą pomocne przy świadczeniu pomocy prawnej na rzecz organów administracji i stron postepowania, które będą chciały skorzystać z tej instytucji w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych. Celem szkolenia jest także omówienie najczęściej pojawiających się w praktyce problemów, jakie mają pełnomocnicy profesjonalni występujący w sprawach administracyjnych toczonych w szczególności przed organami odwoławczymi. Założeniem wykładowcy jest wyłącznie praktyczne omówienie tych zagadnień, dlatego prezentowane treści opierać się będą na praktyce urzędów i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. W ramach szkolenia zaproponowane będą także rozwiązania, które pozwolą pełnomocnikom profesjonalnym na sprawne i skuteczne poprowadzenie spraw administracyjnych ich klientów.

Maria Młotkowska – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy od 2013 r., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora publicznego. Specjalizuje się w szczególności  w  dziedzinach prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Szkoląc uczestników przekazuje swoje bogate doświadczenie praktyczne.

Paula Januszewska-Klimczak – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym, między innymi, w trakcie pracy w jednej z największych polskich kancelarii prawnych – Wardyński i Wspólnicy, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie – jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie – od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych. Jest również doświadczonym trenerem. Szkoląc uczestników wykorzystuje swoją szeroką wiedzę prawniczą i umiejętność jej przekazywania. Prowadzi szkolenia przede wszystkim z prawa administracyjnego. Szkolenia te prowadzone są zawsze przy założeniu: „teoria tylko w niezbędnym zakresie, i maksimum praktyki”.

 Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – aspekty praktyczne

 • omówienie regulacji wraz z komentarzem i orzecznictwem
 • rola mediacji w postępowaniu administracyjnym – aspekty praktyczne

Elementy mediacji administracyjnej istotne w praktyce stosowania tej instytucji

 • charakter sprawy – zdolność mediacyjna
 • dobrowolność – zgoda wszystkich uczestników
 • uczestnicy mediacji – organ prowadzący i ew. organ współdziałający oraz strony postępowania
 • postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
 • wybór mediatora
 • organ administracji – uczestnik i gospodarz postępowania mediacyjnego
 • zasady prowadzenia postepowania mediacyjnego
 • spór na linii organ  – strona  (wertykalny) oraz na linii   strona- strona (horyzontalny)
 • koszty postępowania
 • korzyści wynikające z wyboru tej drogi postepowania dla stron i organu administracji publicznej

 1100-1115 przerwa kawowa

 1115-1300 Jak wdrożyć mediację w postępowaniu administracyjnym w ramy organizacyjne administracji publicznej

 • procedury wewnętrzne
 • badanie zdolności mediacyjnej sprawy
 • pouczenia
 • rola organu
 • orzecznictwo sądowe i przykłady praktyczne
 • Rola mediatora w mediacji administracyjnej

1300-1330 lunch

1330-1500  Postępowanie administracyjne (wybrane zagadnienia) – praktyczne wskazówki dla radcy prawnego  

Terminy

 • Strona pominięta w postępowaniu (jak liczyć termin na wniesienie przez nią odwołania; czy ma wnosić
  o przywrócenie terminu czy wnosić o wznowienie postępowania)
 • Jak prawidłowo liczyć termin przy obwieszczeniu

Przeglądanie akt

 • Kto jest uprawniony – pojęcie strony w praktyce
 • Czy można skutecznie prosić o przesłanie skanów akt mailem
 • Czy jako pełnomocnik strony można żądać udostępnienia akt w trybie informacji publicznej
 • Tryb odmowy

Wstrzymanie wykonania decyzji

 • Kiedy wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jest zasadny
 • W odniesieniu do jakich decyzji

Postępowanie odwoławcze

 • Czy cofnięcie odwołania skutkuje umorzeniem postępowania
 • Czy zaskarżenie decyzji w części uniemożliwia jej uchylenie w całości

Zastosowanie odpowiedniego środka zaskarżenia

 • Czy lepiej wnieść odwołanie, czy od razu żądać stwierdzenia nieważności orzeczenia
 • Czy z tej samej przyczyny można żądać stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.05.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: