SZKOLENIE ONLINE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego – praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 1.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 1.12.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu widzenia radcy prawnego – zagadnień związanych z przeprowadzaniem mediacji w postępowaniu administracyjnym. Mediacja w postepowaniu administracyjnym jest instytucja nową (wprowadzona do kpa przepisami obowiązującymi od połowy 2017 r.) Założeniem wykładowcy jest omówienie praktycznych aspektów stosowania tej instytucji, a prezentowane treści opierać się będą na praktyce urzędów i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania tej instytucji w postepowaniu administracyjnym oraz korzyści jakie mogą wynikać z zastosowania tej instytucji, a także kwestie, które będą pomocne przy świadczeniu pomocy prawnej na rzecz organów administracji i stron postepowania, które będą chciały skorzystać z tej instytucji w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych. Celem szkolenia jest także omówienie najczęściej pojawiających się w praktyce problemów, jakie mają pełnomocnicy profesjonalni występujący w sprawach administracyjnych toczonych w szczególności przed organami odwoławczymi. Założeniem wykładowcy jest wyłącznie praktyczne omówienie tych zagadnień, dlatego prezentowane treści opierać się będą na praktyce urzędów i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. W ramach szkolenia zaproponowane będą także rozwiązania, które pozwolą pełnomocnikom profesjonalnym na sprawne i skuteczne poprowadzenie spraw administracyjnych ich klientów.

Maria Młotkowska – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy od 2013 r., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora publicznego. Specjalizuje się w szczególności  w  dziedzinach prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa finansów publicznych. Mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Szkoląc uczestników przekazuje swoje bogate doświadczenie praktyczne.

Paula Januszewska-Klimczak – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym, między innymi, w trakcie pracy w jednej z największych polskich kancelarii prawnych – Wardyński i Wspólnicy, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie – jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie – od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych. Jest również doświadczonym trenerem. Szkoląc uczestników wykorzystuje swoją szeroką wiedzę prawniczą i umiejętność jej przekazywania. Prowadzi szkolenia przede wszystkim z prawa administracyjnego. Szkolenia te prowadzone są zawsze przy założeniu: „teoria tylko w niezbędnym zakresie, i maksimum praktyki”.

 Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – aspekty praktyczne

 • omówienie regulacji wraz z komentarzem i orzecznictwem
 • rola mediacji w postępowaniu administracyjnym – aspekty praktyczne

Elementy mediacji administracyjnej istotne w praktyce stosowania tej instytucji

 • charakter sprawy – zdolność mediacyjna
 • dobrowolność – zgoda wszystkich uczestników
 • uczestnicy mediacji – organ prowadzący i ew. organ współdziałający oraz strony postępowania
 • postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
 • wybór mediatora
 • organ administracji – uczestnik i gospodarz postępowania mediacyjnego
 • zasady prowadzenia postepowania mediacyjnego
 • spór na linii organ  – strona  (wertykalny) oraz na linii   strona- strona (horyzontalny)
 • koszty postępowania
 • korzyści wynikające z wyboru tej drogi postepowania dla stron i organu administracji publicznej

 1100-1115 przerwa

 1115-1300 Jak wdrożyć mediację w postępowaniu administracyjnym w ramy organizacyjne administracji publicznej

 • procedury wewnętrzne
 • badanie zdolności mediacyjnej sprawy
 • pouczenia
 • rola organu
 • orzecznictwo sądowe i przykłady praktyczne
 • Rola mediatora w mediacji administracyjnej

1300-1330 przerwa

1330-1500  Postępowanie administracyjne (wybrane zagadnienia) – praktyczne wskazówki dla radcy prawnego  

Terminy

 • Strona pominięta w postępowaniu (jak liczyć termin na wniesienie przez nią odwołania; czy ma wnosić
  o przywrócenie terminu czy wnosić o wznowienie postępowania)
 • Jak prawidłowo liczyć termin przy obwieszczeniu

Przeglądanie akt

 • Kto jest uprawniony – pojęcie strony w praktyce
 • Czy można skutecznie prosić o przesłanie skanów akt mailem
 • Czy jako pełnomocnik strony można żądać udostępnienia akt w trybie informacji publicznej
 • Tryb odmowy

Wstrzymanie wykonania decyzji

 • Kiedy wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji jest zasadny
 • W odniesieniu do jakich decyzji

Postępowanie odwoławcze

 • Czy cofnięcie odwołania skutkuje umorzeniem postępowania
 • Czy zaskarżenie decyzji w części uniemożliwia jej uchylenie w całości

Zastosowanie odpowiedniego środka zaskarżenia

 • Czy lepiej wnieść odwołanie, czy od razu żądać stwierdzenia nieważności orzeczenia
 • Czy z tej samej przyczyny można żądać stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 1.12.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: