SZKOLENIE – KPA w praktyce radcy prawnego – praktyczne wskazówki jak prawidłowo uczestniczyć w postępowaniu przed organami administracyjnymi, by sprawnie i skutecznie reprezentować klienta – 2.12.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 2.12.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu widzenia radcy prawnego – zagadnień związanych z procedurą administracyjną stosowaną w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Założeniem wykładowcy jest wyłącznie praktyczne omówienie tych zagadnień, dlatego prezentowane treści opierać się będą na praktyce urzędów i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze błędy, jakie popełniają pełnomocnicy profesjonalni występujący w tych postępowaniach. Jednocześnie zaproponowane będą rozwiązania, które pozwolą pełnomocnikom profesjonalnym na sprawne
i skuteczne poprowadzenie spraw administracyjnych ich klientów.

Paula Januszewska-Klimczak – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym, między innymi, w trakcie pracy w jednej z największych polskich kancelarii prawnych – Wardyński i Wspólnicy, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie – jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie – od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych. Jest doświadczonym trenerem. Szkoląc uczestników wykorzystuje swoją szeroką wiedzę prawniczą i umiejętność jej przekazywania. Prowadzi szkolenia przede wszystkim z prawa administracyjnego. Szkolenia te prowadzone są zawsze przy założeniu: „teoria tylko w niezbędnym zakresie, i maksimum praktyki”.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Kiedy najczęściej radca prawny występuje przed organami administracyjnymi i o czym w związku z tym powinien wiedzieć, zanim stanie się uczestnikiem takiego postępowania?

 • Rodzaje postępowań i praktyczne uwagi na ich temat (ogólne postępowanie administracyjne; postępowanie odwoławcze; postępowania nadzwyczajne; wydawanie zaświadczeń; udostępnianie informacji publicznej);

Jak prawidłowo wszcząć postępowanie administracyjne – najczęstsze braki wniosków i negatywne skutki takich braków

 • Zakres podania i załączniki;
 • Konsekwencje związania organu administracyjnego wnioskiem strony;
 • Opłata skarbowa i skutki jej nieuiszczenia;
 • Wezwania i skutki ich zlekceważenia;

Dlaczego, po otrzymaniu wniosku, organ „nic nie robi” – obowiązki organu w związku ze wszczęciem postępowania

 • Czynności, jakie musi podjąć organ po wszczęciu postępowania, a o których nie informuje stron;
 • Uczestnicy postępowania (strona, organizacja społeczna, pełnomocnik);
 • Przeglądanie akt w praktyce (zasady udostępniania akt; odmowa udostępnienia; informacja   publiczna);
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – jaka jest data wszczęcia postępowania i od kiedy liczyć terminy; nowa regulacja dotycząca obwieszczenia; pouczenia stron?;

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Jak długo jeszcze mam czekać na rozstrzygnięcie – zasada szybkości postępowania w praktyce

 • Ustawowe regulacje terminów załatwiania spraw administracyjnych, a urzędowa rzeczywistość;
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie;
 • Praktyczne środki perswazji;
 • Ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie lub w związku z przewlekłością postępowania;

 Postępowanie administracyjne – czy tylko organ ustala stan faktyczny?

 • Rola stron w wyjaśnianiu stanu faktycznego;
 • Postępowanie dowodowe w praktyce;
 • Kiedy organ administracyjny przeprowadza rozprawę?
 • Zawiadomienie o zebraniu dowodów (skutki braku zawiadomienia; informacja o niespełnieniu przesłanek skutkującym wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony – nowy wymóg kpa);

 Zawieszenie postępowania

 Współdziałanie organów

 Rozstrzygnięcie – kiedy mogę wykonać decyzję?

 • Orzekanie, a zasada praworządności;
 • Kilka słów o decyzjach uznaniowych;
 • Nowa zasada w kpa – rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony;
 • Nowa zasada w kpa – zakazu odstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw;
 • Obowiązkowe elementy orzeczenia administracyjnego;
 • Kiedy decyzja jest ostateczna, a kiedy prawomocna i jakie to ma praktyczne znaczenie?
 • Wykonalność orzeczeń i możliwość wstrzymania ich wykonania;

1300-1330 lunch

1330-1500 Środki zaskarżenia

 • Zwykłe i nadzwyczajne środki zaskarżenia – który z nich zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel;
 • Konkurencyjność środków zaskarżenia – co powinien zrobić organ, do którego wpłynie kilka różnych środków na raz?

Postępowanie odwoławcze

 • O czym należy pamiętać pisząc odwołanie;
 • Termin wniesienia odwołania dla strony, która bez swojej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 • O czym należy pamiętać składając wniosek o przywrócenie terminu;
 • Czy cofnięcie odwołania zawsze prowadzi do umorzenia postępowania odwoławczego?
 • Niedopuszczalność odwołania;
 • Prawidłowe rozumienie zasady dwuinstancyjności postępowania;
 • Zakres postępowania wyjaśniającego;
 • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego;
 • Pewne odrębności dotyczące zażaleń;

Nadzwyczajne środki zaskarżenia – jak najlepiej wykorzystać je w praktyce?

 • Wznowienie postępowania;
 • Zmiana lub uchylenie decyzji;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom zaawansowany uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową/ średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 2.12.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: