SZKOLENIE – KPA w praktyce – 11.09.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 11.09.2018 r. godz. 9.30-15:00

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z procedurą administracyjną ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w 2017 r. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego od strony praktycznej. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać kazusy i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Piotr Grodzki – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Dydaktycznych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Od 2011r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych  w Szkole Głównej Handlowej oraz na aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Wprowadzenie
 • Zasady procedury administracyjnej
 • Właściwość organu
 • Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu z procedury administracyjnej
 • Doręczenia
 • Wezwania i protokoły
 • Udostępnienie akt postępowania

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

 • Obliczanie terminów urzędowych
 • Postępowanie przed organem I instancji
 • wszczęcie postępowania
 • dowody w sprawie
 • zawieszenie postępowania
 • umorzenie postępowania

1300-1330 Lunch

1330-1500  SESJA III

 • Postępowanie przed organem II instancji
 • odwołania
 • zażalenia
 • Nadzwyczajne środki postępowania
 • wznowienie postępowania
 • uchylenie, zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • podsumowanie szkolenia

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 11.09.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: