SZKOLENIE – Kierunki zmian przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Gdynia – 16-19 listopada 2020 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 16-19 listopada 2020 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni.

Przedmiotem szkolenia będą najnowsze zmiany procedury administracyjnej, a także powiązane z nimi zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej.

Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Łódzkim.

Plan szkolenia:

16 listopada 2020 r. poniedziałek

od 1400         przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030      kolacja

17 listopada 2020 r. wtorek

800-900       –  śniadanie

900-1045

Zmiany w zasadach ogólnych procedury administracyjnej:

  1. Nowa zasada współdziałania organów dla dobra postępowania (art. 7b Kpa) oraz związana z nią nowa instytucja prawna posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a Kpa),
  2. Nowe zasady ogólne procedury administracyjnej: zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania oraz zasada uprawnionych oczekiwań (pewności prawa),
  3. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (art. 13 Kpa),
  4. Zasada rozstrzygania wątpliwości dotyczących prawa na korzyść strony (art. 7a Kpa),
  5. Zmiany w zakresie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 Kpa).

1045-1100   –  przerwa

1100-1245

Zmiany w zakresie terminów załatwiania spraw, pojęcia bezczynności organu oraz przewlekłości. Nowy środek ochrony w postaci ponaglenia oraz związane z nim zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej

1245-1415   –  przerwa obiadowa

1415-1600

Zmiany w postępowaniu odwoławczym: możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania oraz jej skutki, fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i powiązane z tym zmiany w procedurze sądowo-administracyjnej, zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego  prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej, sprzeciw do sądu administracyjnego jako środek zaskarżenia od decyzji kasatoryjnych.

1600-1615   –  przerwa

1615-1715

Administracyjne postępowanie uproszczone i jego charakter.

1800          kolacja

18 listopada 2020 r. środa

800-930      śniadanie

930-1045

Zmiany w zakresie ugody administracyjnej.

Nowy kształt mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

1045-1100  przerwa

1100-1245

Przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych: ustawowa definicja kary pieniężnej, zasada nakładania kar, dyrektywy wymiaru kary, warunki odstąpienia od nałożenia kary, terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności, przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia , udzielanie ulg o wykonaniu kary.

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600

Instytucja milczącego załatwienia sprawy administracyjnej, termin milczącego załatwienia sprawy, weryfikacja prawidłowości załatwienia sprawy poprzez milczenie administracji.

1600-1615  przerwa

1615-1715

Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.

 1800  kolacja

19 listopada 2020 r., czwartek

800-900    śniadanie

900-1030

Zmiany w zakresie wymogów formalnych decyzji administracyjnych.

1030-1045  przerwa

1045-1215

Milczące załatwienie  sprawy a tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji.

Powiązane z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego zmiany w procedurze przed sądami administracyjnymi.

1215-1300  wymeldowanie z hotelu

1300           obiad, wyjazd z ośrodka

Hotel Nadmorski położony jest nad samym morzem (Zatoką Gdańską), o krok od Bulwaru Nadmorskiego, będącego jedną z największych atrakcji turystycznych Gdyni.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Koszt uczestnictwa wynosi:

1.490 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.
1.890 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej.
990 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych).
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Gdynia, listopad 2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 9.11.2020 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy do 9 listopada 2020 (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Paulina Szymanowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: