SZKOLENIE – Informatyzacja postępowania cywilnego – 19.06.2018 r. – SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 19.06.2018 r. w godz. 9.00–14.30.

Szkolenie będzie poświęcone zmianom wprowadzonym we wrześniu 2016 r. w Kodeksie postępowania cywilnego, obejmującym wprowadzenie możliwości składania pism procesowych oraz doręczania pism sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nowelizacja ta wraz z wdrożeniem omawianego systemu w zasadniczy sposób zmieni sposób działania pełnomocników procesowych zarówno na etapie postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego, z uwagi na wprowadzenie takich konstrukcji jak doręczenia elektroniczne czy też dokumenty elektroniczne jako formę aktywności procesowej. Na etapie postępowania egzekucyjnego, oprócz skutków wdrożenia systemu teleinformatycznego, pojawia się również szereg nowych rozwiązań takich jak elektroniczne zajęcie rachunku bankowego oraz licytacja elektroniczna ruchomości.

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny, członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, arbiter stałych sądów polubownych. Zajmuje się problematyką postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i naprawczego, a także alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

830-900 Rejestracja uczestników

900-1030 SESJA I

Założenia ogólne informatyzacji postępowania cywilnego. Skutki dla pełnomocników procesowych.

1030-1045 Przerwa kawowa

1045-1215 SESJA II

Informatyzacja w postępowaniu rozpoznawczym. Doręczenia elektroniczne.

1215- 1245 Lunch

1245- 1430 SESJA III

Informatyzacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.06.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: