SZKOLENIE – Informacje o schematach podatkowych (MDR) – obowiązki radców prawnych – 4.06.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 4.06.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych (tzw. MDR), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Celem szkolenia jest:

 1. Wyjaśnienie niezbędnych pojęć dotyczących MDR,
 2. Wskazanie podmiotów i sytuacji wymagających raportowania,
 3. Przedstawienie procedury raportowania,
 4. Przedstawienie stanowiska i objaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących MDR.

W szczególności, podczas szkolenia wykładowy skupią się na przedstawieniu sposobów identyfikacji wystąpienia tzw. schematów podatkowych w świetle stanowiska Ministerstwa Finansów oraz definicji, zawartych w Ordynacji podatkowej. Jednocześnie, zostanie przedstawiona rola radcy prawnego w procedurze tworzenia i raportowania schematów podatkowych oraz związana z tym odpowiedzialność, w tym w zakresie istnienia tajemnicy zawodowej

Bogusław Wolniewicz – radca prawny i doradca podatkowy. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Francusko-Polskie Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Mazars & Guerard w Polsce (w polskim oddziale francuskiej spółki audytorskiej), gdzie pracował w dziale prawno-podatkowym. Następnie od marca 1998 r. pracował, a potem współpracował z Kancelarią Prawną Wardyński i Wspólnicy spółka cywilna. Od 2003 r. prowadzi praktykę (jako wspólnik, oraz samodzielnie) obejmującą doradztwo w zakresie przepisów prawa podatkowego. Partner zarządzający w Kancelarii Wolniewicz i Partnerzy. Prowadził szereg spraw przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA.

Michał Tymburski – radca prawny i doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W 2003 r. ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego Levin College of Law University of Florida. Od 2003 r. pracuje w podmiotach zajmujących się doradztwem prawnym i podatkowym. Partner zarządzający w Kancelarii Wolniewicz i Partnerzy. Współautor kompleksowego komentarza Podatki-Meritum oraz komentarza podatkowego do zagadnień związanych z PPP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi a także planowaniem podatkowym oraz postępowaniem podatkowym. W ramach prac przeprowadzanych na rzecz Klientów sporządzał m.in. opinie, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, skargi, skargi kasacyjne, wnioski o stwierdzenie nadpłaty oraz szereg innych pism procesowych. Brał udział w szeregu projektów dotyczących wszystkich podatków, w tym obejmujących kompleksowe badania (audyty, badania due diligence) rozliczeń podatków CIT, PIT i VAT oraz rozliczeń innych zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorców. Prowadził szereg spraw przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego m.in. na studiach podyplomowych, jak również na aplikacji radcowskiej oraz dla radców prawnych.    

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 MDR – podstawowe pojęcia (I)

 • Definicja schematu podatkowego, schematu podatkowego standaryzowanego, schematu podatkowego transgranicznego,
 • Jak rozpoznać schemat podatkowy – definicja ogólnej i szczególnej cechy rozpoznawczej, innej szczególnej cechy rozpoznawczej,
 • Co to jest udostępnianie, wdrażanie i uzgodnienie ?
 • Kryterium kwalifikowanego korzystającego,
 • Sankcje za brak spełnienia obowiązku w zakresie raportowania schematów podatkowych.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 MDR – podstawowe pojęcia (II), objaśnienia MF (I)

 • Kto to jest promotor, korzystający i wspomagający ?
 • Jakie obowiązki spoczywają na promotorze, korzystającym i wspomagającym ?
 • Charakter objaśnień MF w zakresie raportowania schematów podatkowych,
 • Jakie sytuacje wymagają raportowania zgodnie z treścią objaśnień MF

1300-1330 lunch

1330-1500 MDR – objaśnienia MF (II), procedura raportowania

 • Tajemnica zawodowa radcy prawnego a obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • Zgodność polskich przepisów z wymaganiami dyrektywy,
 • Terminy raportowania schematów podatkowych,
 • Formularze służące do raportowania schematów podatkowych.
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 4.06.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: