SZKOLENIE – Elektronizacja zamówień publicznych –13.12.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 13.12.2018 r. godz. 9.30-15:00.

Począwszy od dnia 18 października br. tzw. unijne zamówienia publiczne podlegają obowiązkowej elektronizacji. W związku z tym organizacje muszą dostosować swoje procesy do nowych wymogów. W czasie organizowanego szkolenia eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI przybliżą najważniejsze zmiany w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, a w tym m.in. zasady komunikacji Wykonawców z Zamawiającymi, funkcjonowania miniPortalu e-Zamówień czy dopuszczalne postanowienia w treści gwarancji wadialnej w świetle jej elektronicznej formy. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, a uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia procesu próbnej oferty zgodnie z nowymi przepisami.

Piotr Trębicki – radca prawny, partner i szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Dwukrotnie wyróżniony w międzynarodowym prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2017) w kategorii „Zamówienia Publiczne”.  Jego bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych obejmuje kompleksowe doradztwo w postępowaniach z zakresu IT, branży medycznej i farmaceutycznej, budowlanej oraz dla sektora energetycznego. Współautor Komentarza: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  SESJA I

 • Elektronizacja zamówień publicznych po 18 października 2018 r. – postępowania ponadprogowe
 • Zasady komunikacji Wykonawców z Zamawiającym
 • Podpis elektroniczny i platforma e-Puap
 • miniPortal e-Zamówień

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  SESJA II

 • Złożenie elektronicznej oferty
 • Pełnomocnictwo – możliwość uzupełniania
 • Wadium w postaci gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
 • JEDZ – wykonawcy, podmiotu użyczającego zasoby i podwykonawcy

1300-1330 Lunch

1330-1500  SESJA III

 • „Tajne” części oferty – jak przesyłać i jak oznaczać
 • Dokumenty i oświadczenia w formie elektronicznej lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem
 • E- faktura
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 13.12.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: