SZKOLENIE – Egzekucja z nieruchomości z perspektywy dłużnika, wierzyciela i licytanta –15.05.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 15 maja 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki egzekucji sądowej skierowanej do nieruchomości dłużnika zarówno z punktu widzenia wierzycieli egzekwujących, dłużnika jak i licytanta. Przedstawione zostaną najczęściej występujące problemy w postępowaniu prowadzonym przez komornika sądowego, jak i w toku nadzoru nad egzekucją prowadzonego przez sąd. W programie szkolenia ujęte są również zagadnienia związane ze środkami obrony przed egzekucją, możliwości weryfikacji stanu prawnego i faktycznego licytowanej nieruchomości, a ponadto zagadnienia związane ze skutkami przysądzenia własności, w szczególności w kontekście praw ujawnionych w księdze wieczystej. Poszczególne zagadnienia będą omawiana z punktu widzenia wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego.

Kamila Paluszkiewicz-Brolska – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, od 1 lutego 2013 roku. Kierownik Sekcji Zagranicznej i Egzekucyjnej, a następnie Zastępca Przewodniczącego w II Wydziale Cywilnym.

Program szkolenia:

900– 930  Rejestracja uczestników

930-1100 Wszczęcie egzekucji z nieruchomości

 • właściwość organów,
 • skutki i zakres zajęcia, w tym zobowiązanie dłużnika do zbycia nieruchomości na podstawie umowy przedwstępnej, a dopuszczalność prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości,
 • zbycie nieruchomości,
 • uczestnicy postępowania,
 • obowiązki zarządcy nieruchomości i jego wynagrodzenie,
 • skarga na czynności komornika oraz zażalenie na postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpatrzenia skargi na czynność komornika, w tym wpływ skargi na czynności komornika na bieg postępowania,
 • dopuszczalność prowadzenia egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków.

Opis i oszacowanie

 • sporządzenie opisu i oszacowania na wniosek wierzyciela,
 • treść opisu i oszacowania – elementy konieczne, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania posiadacza nieruchomości i sposobu korzystania z nieruchomości przez dłużnika,
 • zaskarżenie opisu i oszacowania,
 • aktualizacja opisu i oszacowania.

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  Licytacja

 • obwieszczenie o licytacji – najczęstsze przyczyny nie dojścia licytacji do skutku – błędy w obwieszczeniach,
 • badanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przez osobę zamierzającą przystąpić do licytacji (jedynie w zakresie: udostępnianie akt, przeglądanie akt księgi wieczystej).
 • warunki licytacyjne (kto musi uiścić rękojmie, kiedy rękojmia nie jest wymagana, utrata rękojmi),
 • przebieg licytacji (kto nie może brać udziału w przetargu, pełnomocnictwo do udziału w przetargu, przejecie nieruchomości, I i II licytacja).

Przybicie i przysądzenie własności

 • forma przybicia, treść postanowienia, zaskarżenie przybicia – zarzuty jakie może podnieść dłużnik i wierzyciel
 • skutki przysądzenia własności, treść postanowienia oraz postanowienie o przysądzeniu własności jako podstawa do ujawnienia zmian w księdze wieczystej
 • wprowadzenie nabywcy w posiadanie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów intertempolarnych oraz środków pozwalających dłużnikowi na opóźnienie wydania nieruchomości.

1300-1330  Lunch

1330-1500  Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

 • podmioty uczestniczące w podziale sumy,
 • treść postanowienia o podziale sumy, w szczególności przez pryzmat art. 1024 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art 1003 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • możliwości zmiany postanowienia o planie podziału,
 • wykonanie planu podziału.

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Najistotniejsze kwestie wpływu na bieg egzekucji z nieruchomości wszczęcia wobec dłużnika postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie,

490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie,

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników.

*  –  jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/ „Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”,
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 15.05.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: