SZKOLENIE – Duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. – 10.03.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 10.03.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian dokonanych w procedurze karnej w wyniku dużej nowelizacji z 19 lipca 2019 r., która weszła w życie z dniem 5 X, a niektóre przepisy z dniem 5 XII.

Dariusz Świecki – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji; autor wielu książek, m.in. Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych; Postępowanie odwoławcze. Komentarz. Orzecznictwo, redaktor i współautor publikacji Kodeks postępowania karnego. Komentarz.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  

I. Część ogólna Kodeksu postępowania karnego: zasady udziału uczestników postępowania w posiedzeniu rozprawie, promulgacja orzeczeń i zarządzeń wydanych na posiedzeniu i rozprawie, warunkowe tymczasowe aresztowanie, subsydiarny akt oskarżenia, terminy i doręczenia.

II. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji:

wymogi formalne zwyczajnego i subsydiarnego aktu oskarżenia, wyznaczenie obrońcy i pełnomocnika z urzędu,   wyznaczenie terminu rozprawy – zastosowanie art. 350a k.p.k., zasady przeprowadzania dowodów – nowe podstawy oddalenia wniosku dowodowego, prekluzja dowodowa, tożsamość faktyczna ponownego wniosku dowodowego – art. 368 § 2 k.p.k., ujawnianie dowodów na rozprawie – art. 394 § 2 i art. 405 § 2 i 3 k.p.k., przeprowadzenie postępowania dowodowego pod usprawiedliwioną nieobecność obrońcy lub pełnomocnika – art. 378a k.p.k.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300

III. Tryby konsensualne – posiedzenie wyrokowe oraz dobrowolne poddanie się karze – sprzeciw prokuratora,  doręczenie wyroku nakazowego w trybie art. 505 k.p.k. a jego odpowiednie stosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, wyrokowanie i zasady sporządzania uzasadnienia wyroku – formularz, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

IV. Postępowanie odwoławcze – zakazy stawiania zarzutów odwoławczych, nowa podstawa odwoławcza z art. 438 pkt 1a k.p.k., zaskarżenie uzasadnienia wyroku – art. 443a k.p.k., zwrot uzasadnienia w celu uzupełnienia i uzupełnienie zarzutów apelacji (art. 449a k.p.k.), podstawy oddalenia wniosku dowodowego w instancji odwoławczej, nowe otwarcie apelacyjnego przewodu sądowego, granice orzekania sądu odwoławczego przy apelacji na niekorzyść oskarżonego – zmiana art. 454 § 1 i uchylenie § 3, udział stron i ich przedstawicieli procesowych w rozprawie apelacyjnej i posiedzeniu zażaleniowym.

1300-1330 lunch

1330-1500 

V. Nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i skarga na wyrok kasatoryjny po nowelizacji. Postępowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie – nowa strona postępowania.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (180), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 10.03.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: