SZKOLENIE – Dochodzenie roszczeń wynikających z błędu w sztuce medycznej – 14.11.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 14 listopada 2017 r. w godz. 9.30–16.30.

r. pr. Radosław Tymiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Radosław Tymiński doświadczenie zawodowe zdobywał pracując 8 lat w Kancelarii Sejmu oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Przez wiele lat współpracował z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych. Jest autorem 7 książek oraz blisko 100 publikacji z zakresu prawa medycznego. Jest wykładowcą prawa medycznego na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Tomasz Wojciechowski – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Anna Jaskuła – prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie del. do Departamentu Postępowania Przygotowawczego (Dział d/s Błędów Medycznych); absolwentka studiów prawniczych i Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne i Bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów Legum Magister na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Austriackiego i Szkoły Prawa Niemieckiego; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; współautorka m.in. artykułu pt. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym (Prok. i Prawo 2017/3).

Program szkolenia:

900-930   Rejestracja uczestników

930-1130 SESJA I

  • Odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd w sztuce medycznej – przesłanki.
  • Związek przyczynowo- skutkowy w sprawach o błędy medyczne i jego wyłączenia.

1130-1145 Przerwa

1145-1330 SESJA II

  • Podstawy dochodzenia roszczeń w sprawach o błędy medyczne.
  • Postępowanie dowodowe – ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego.

1330-1400 Lunch

1400-1445  SESJA III

  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie w sprawach o błędy medyczne – kwestia ustalania wysokości.

1445-1515 SESJA IV

  • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

1515-1630 SESJA V

  • Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo jako znamię art. 160 § 2 kk (działanie, zaniechanie, odpowiedzialność za niezmniejszenie niebezpieczeństwa).
  • Stosunek odpowiedzialności karnej do kwestii odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 17 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 14.11.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: